برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سیداسماعیل ملک شادخت

کارشناس ارشد <br>16 سال سابقه ترجمه در زمینه کشاورزی منابع طبیعی مدیریت علوم اجتماعی صنایع شیمی محیط زیست جغرافیا تاریخ <br>چاپ دو کتاب <br>گیاه برای آینده <br>مدیریت سوانح <br>

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آلودگی فیتوفتورا در گیاهان ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

2 سفیدک دروغی ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

3 نام قارچ ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

4 کرایوپرسیپیتیت ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

5 شوک بعد از تروما ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

6 کوآگولوپاتی، اختلال در انعقاد خون ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

7 کری کتیروئیدوتومی ١٣٩٨/٠٣/١٢
|

8 مقیاس کمای گلاسکو ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

9 مراقبت‌های ویژه کودکان ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

10 داروی انالاپریل ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

11 آلبومینوری ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

12 بدحرکتی ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

13 زیادی منیزیم خون ، هیپر منیزیم ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

14 (زور زدن) در هنگام یبوست ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

15 آلرژی زای هوازی ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

16 نایژه گشاد ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

17 خاصیت نایژه گشاد کردن ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

18 دوز گیری ، مقدار دارو ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

19 پاسخگویی بیش از حد ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

20 باقلا ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

21 هپاتکتومی ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

22 فیبروز سیستیک ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

23 رادیوایمنی درمانی ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

24 زندگی روزمره ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

25 تنظیم ایمنی ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

26 اگزوتروفیک ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

27 چندوجهی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

28 سمیت قلبی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

29 نژاد بومی ، رقم محلی ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

30 خنثی سازی ١٣٩٨/٠٢/١١
|

31 روپیه هند ١٣٩٨/٠٢/١١
|

32 انروفلوکساسین ١٣٩٨/٠٢/١١
|

33 همودینامیکی ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

34 نکات موردی ، نکته هایی که دکتر یادداشت می کند ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

35 برونکسکوپی ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

36 یک رنگدانه ، پیوسیانین ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

37 عفونت متقاطع ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

38 استئوکونداتیو ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

39 نانو لیتوگرافی ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

40 هدایت استخوانی ، استئوکودینامیکی ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

41 شبیه سازی بیولوژیکی ، بیومیمتیک ، شبه بیولوژیکی ١٣٩٨/٠١/٣١
|

42 تعمیر ١٣٩٨/٠١/٣١
|

43 ادنفاژیا ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

44 پری آپیکال ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

45 ادنتوژنیک ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

46 زیاده روی کردن ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

47 اسپوندیلولیزیس ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

48 کار با دست ١٣٩٨/٠١/١٩
|

49 واحد تشکیل کلن ١٣٩٨/٠١/١٧
|

50 مزوسکوپی ١٣٩٨/٠١/٠٦
|