سیداسماعیل ملک شادخت

سیداسماعیل ملک شادخت کارشناس ارشد < br> 16 سال سابقه ترجمه در زمینه کشاورزی منابع طبیعی مدیریت علوم اجتماعی صنایع شیمی محیط زیست جغرافیا تاریخ < br> چاپ دو کتاب < br> گیاه برای آینده < br> مدیریت سوانح < br>

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهphytophthora٠٩:٢٩ - ١٣٩٨/٠٣/١٧آلودگی فیتوفتورا در گیاهانگزارش
5 | 0
downy mildew٠٩:٢٠ - ١٣٩٨/٠٣/١٧سفیدک دروغیگزارش
2 | 0
oomycete١٦:١٣ - ١٣٩٨/٠٣/١٤نام قارچگزارش
7 | 0
cryoprecipitate٠٧:١٩ - ١٣٩٨/٠٣/١٤کرایوپرسیپیتیتگزارش
12 | 2
post traumatic shock٠٧:١٦ - ١٣٩٨/٠٣/١٤شوک بعد از تروماگزارش
0 | 1
coagulopathy٠٧:١٤ - ١٣٩٨/٠٣/١٤کوآگولوپاتی، اختلال در انعقاد خونگزارش
12 | 1
cricothyrotomy٢٣:٠٩ - ١٣٩٨/٠٣/١٢کری کتیروئیدوتومیگزارش
0 | 1
glasgow coma scale١٨:٣٦ - ١٣٩٨/٠٣/١٠مقیاس کمای گلاسکوگزارش
7 | 1
picu١٨:٢٢ - ١٣٩٨/٠٣/١٠مراقبت های ویژه کودکانگزارش
2 | 1
enalapril٢٢:٥٠ - ١٣٩٨/٠٣/٠٧داروی انالاپریلگزارش
0 | 1
albuminuria٢٢:٤٨ - ١٣٩٨/٠٣/٠٧آلبومینوریگزارش
0 | 1
dysmotility٢٣:٢٣ - ١٣٩٨/٠٣/٠٦بدحرکتیگزارش
0 | 1
hypermagnesemia٠٩:٠٥ - ١٣٩٨/٠٣/٠٦زیادی منیزیم خون ، هیپر منیزیمگزارش
2 | 1
straining٠٨:٤٨ - ١٣٩٨/٠٣/٠٦( زور زدن ) در هنگام یبوستگزارش
87 | 1
aeroallergen١٧:٤٣ - ١٣٩٨/٠٣/٠٢آلرژی زای هوازیگزارش
0 | 1
bronchodilator١٧:٣٨ - ١٣٩٨/٠٣/٠٢نایژه گشادگزارش
18 | 0
bronchodilatory١٧:٣٨ - ١٣٩٨/٠٣/٠٢خاصیت نایژه گشاد کردنگزارش
2 | 0
dosing١٦:١٣ - ١٣٩٨/٠٣/٠٢دوز گیری ، مقدار داروگزارش
14 | 1
hyperresponsiveness١٥:٤٩ - ١٣٩٨/٠٣/٠٢پاسخگویی بیش از حدگزارش
2 | 0
broad bean٢١:٤٤ - ١٣٩٨/٠٢/٣١باقلاگزارش
5 | 0
hepatectomy٠٠:١٩ - ١٣٩٨/٠٢/٢٩هپاتکتومیگزارش
2 | 1
cystic fibrosis٢٢:٠٣ - ١٣٩٨/٠٢/٢٨فیبروز سیستیکگزارش
14 | 1
radioimmunotherapy١٥:٥٠ - ١٣٩٨/٠٢/٢٦رادیوایمنی درمانیگزارش
2 | 0
daily life١٩:١٦ - ١٣٩٨/٠٢/٢٤زندگی روزمرهگزارش
39 | 1
immunomodulatory١٧:٠٣ - ١٣٩٨/٠٢/١٨تنظیم ایمنیگزارش
16 | 0
auxotrophic١٨:١٣ - ١٣٩٨/٠٢/١٤اگزوتروفیکگزارش
12 | 1
multimodality١٨:٠٣ - ١٣٩٨/٠٢/١٣چندوجهیگزارش
9 | 0
cardiotoxicity٠٠:٠٨ - ١٣٩٨/٠٢/١٣سمیت قلبیگزارش
2 | 0
landrace١٦:٥٨ - ١٣٩٨/٠٢/١٢نژاد بومی ، رقم محلیگزارش
9 | 0
inertization١٧:٥٤ - ١٣٩٨/٠٢/١١خنثی سازیگزارش
5 | 0
inr١٦:٥١ - ١٣٩٨/٠٢/١١روپیه هندگزارش
7 | 0
enrofloxacin١٦:٤٦ - ١٣٩٨/٠٢/١١انروفلوکساسینگزارش
0 | 0
hemodynamically٢٣:٠٤ - ١٣٩٨/٠٢/١٠همودینامیکیگزارش
2 | 1
casenote١٥:٢٠ - ١٣٩٨/٠٢/١٠نکات موردی ، نکته هایی که دکتر یادداشت می کندگزارش
9 | 0
bronchoscopic٠٠:١١ - ١٣٩٨/٠٢/٠٨برونکسکوپیگزارش
0 | 1
pyocyanin١٨:١٨ - ١٣٩٨/٠٢/٠٧یک رنگدانه ، پیوسیانینگزارش
0 | 0
cross contamination٢٣:٣٧ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤عفونت متقاطعگزارش
5 | 1
osteoconductive١٧:٥٤ - ١٣٩٨/٠٢/٠١استئوکونداتیوگزارش
0 | 1
nanoimprint١٠:٤٤ - ١٣٩٨/٠٢/٠١نانو لیتوگرافیگزارش
0 | 0
osteoconductive١٠:٢٠ - ١٣٩٨/٠٢/٠١هدایت استخوانی ، استئوکودینامیکیگزارش
2 | 1
biomimetic٢٢:٤٥ - ١٣٩٨/٠١/٣١شبیه سازی بیولوژیکی ، بیومیمتیک ، شبه بیولوژیکیگزارش
37 | 0
remodeling٠٩:١٨ - ١٣٩٨/٠١/٣١تعمیرگزارش
16 | 0
odynophagia٠٨:٣٤ - ١٣٩٨/٠١/٢٥ادنفاژیاگزارش
7 | 0
periapical٠٦:٤٧ - ١٣٩٨/٠١/٢٥پری آپیکالگزارش
14 | 1
odontogenic٠٦:٤٣ - ١٣٩٨/٠١/٢٥ادنتوژنیکگزارش
5 | 1
overreach١٨:٢٥ - ١٣٩٨/٠١/٢٢زیاده روی کردنگزارش
16 | 1
spondylolysis١٨:١٠ - ١٣٩٨/٠١/٢٠اسپوندیلولیزیسگزارش
0 | 2
manual work١٨:٠٠ - ١٣٩٨/٠١/١٩کار با دستگزارش
9 | 1
cfu٢٢:٢٤ - ١٣٩٨/٠١/١٧واحد تشکیل کلنگزارش
28 | 2
mesoscopic١٧:٠٨ - ١٣٩٨/٠١/٠٦مزوسکوپیگزارش
5 | 2