سیداسماعیل ملک شادخت

سیداسماعیل ملک شادخت کارشناس ارشد < br> 16 سال سابقه ترجمه در زمینه کشاورزی منابع طبیعی مدیریت علوم اجتماعی صنایع شیمی محیط زیست جغرافیا تاریخ < br> چاپ دو کتاب < br> گیاه برای آینده < br> مدیریت سوانح < br>

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهattribution theory١٠:٢٥ - ١٣٩٧/١٢/٢٩نظریه اسنادگزارش
5 | 1
unprepared١٠:٠٦ - ١٣٩٧/١٢/٢٩اماده نبودنگزارش
12 | 0
calculi١٨:٣٩ - ١٣٩٧/١٢/١٩سنگ در کلیهگزارش
44 | 1
tarp١٨:٢١ - ١٣٩٧/١٢/١٦مشما، برزنتگزارش
48 | 0
croquant٢٣:٣٧ - ١٣٩٧/١٢/١٥نوعی شیرینی به نام بادام عسلیگزارش
2 | 0
muesli٢٢:٥٨ - ١٣٩٧/١٢/١٥موزلی، غذای صبحانه ترکیبی از غلات، انواع فندقه ها ( آجیل ) و میوه های خشک شدهگزارش
21 | 0
conching١٧:٢٠ - ١٣٩٧/١٢/١٤ورز دادن در شکلات سازیگزارش
2 | 0
table grapes١٧:١٤ - ١٣٩٧/١٢/١٣انگورهای خوراکیگزارش
7 | 0
downregulation١٦:٢٠ - ١٣٩٧/١٢/١٣تنظیم کاهشیگزارش
78 | 1
plastifying١٢:٢٥ - ١٣٩٧/١٢/١٣نرم کردنگزارش
0 | 0
vacuuming١١:٢٨ - ١٣٩٧/١٢/١٣مکشگزارش
9 | 3
crystallographic١٨:٠٦ - ١٣٩٧/١٢/١٢بلور نگار یگزارش
7 | 0
crystallographic١٨:٠٥ - ١٣٩٧/١٢/١٢مطالعه کریستالهاگزارش
5 | 1
hygroscopicity٢٠:٣٧ - ١٣٩٧/١٢/١١نم گیریگزارش
2 | 0
organoleptic١٣:٢٨ - ١٣٩٧/١٢/١٠ارگانولپتیکیگزارش
14 | 0
organoleptic١٣:٢٨ - ١٣٩٧/١٢/١٠حسیگزارش
9 | 0
spiking١٨:٤٢ - ١٣٩٧/١١/٢٨راه بندیگزارش
14 | 1
ganglia١٦:٤٦ - ١٣٩٧/١١/٢٣عقدهگزارش
16 | 1
mottling٢١:٤٩ - ١٣٩٧/١١/١٩لکه لکهگزارش
18 | 0
thrombocytopenia٢٣:٤٩ - ١٣٩٧/١١/١٠ترومبوسیتوپنیگزارش
14 | 1
on the go٢٠:٤٨ - ١٣٩٧/١١/٠٦در لحظهگزارش
32 | 3
microaerophilic١٩:١٠ - ١٣٩٧/١١/٠٦رشد در شرایطی که مقدار کمی اکسیژن آزادوجود داردگزارش
12 | 0
kinema١٠:٥٦ - ١٣٩٧/١١/٠٤نوعی غذای تخمیر شده از سویا ، کینماگزارش
0 | 0
momomi١٩:٣٦ - ١٣٩٧/١١/٠٣تقویت کننده طعم سس هاگزارش
0 | 0
bruising١٦:٥١ - ١٣٩٧/١٠/٢٣کبودیگزارش
62 | 1
archaea١٧:٤٨ - ١٣٩٧/١٠/١٧آغازیانگزارش
37 | 6
temporalis١٧:٣٤ - ١٣٩٧/١٠/١٦گیجگاهیگزارش
18 | 0
excisional biopsy٠١:٠٦ - ١٣٩٧/١٠/١٥بافت برداری با جراحیگزارش
9 | 0
reagin٢٣:٤٤ - ١٣٩٧/١٠/١٤رآژینگزارش
5 | 0
stigmata٢٣:٣١ - ١٣٩٧/١٠/١٤علامت فسادگزارش
2 | 0
counterstain١٤:٠٠ - ١٣٩٧/١٠/١٤رنگ آمیزی متضاد گزارش
7 | 1
probenecid١٠:٥٥ - ١٣٩٧/١٠/١٤ترکیب متبلور سفید که در درمان نقرس بکار می رودگزارش
2 | 0
dosimetry٢٢:١٤ - ١٣٩٧/١٠/١٣دوزیمتریگزارش
5 | 1
hyperpigmentation٠٩:٤٦ - ١٣٩٧/١٠/١٢لک پوست ، هایپر پیگمنتاسیونگزارش
16 | 0
degerming١٨:١٩ - ١٣٩٧/١٠/١١میکرب زداییگزارش
0 | 0
psychrotrophic٢٣:٢٥ - ١٣٩٧/١٠/٠٩سایکتروف ، سرمادوستگزارش
18 | 0
exhausting١٧:٢٠ - ١٣٩٧/١٠/٠٩تخلیه هواگزارش
23 | 8
calming٠٠:٢٦ - ١٣٩٧/١٠/٠٤آرامشگزارش
41 | 2
dietary behaviour٢١:٥٦ - ١٣٩٧/١٠/٠١رفتار تغذیه ایگزارش
5 | 0
resveratrol٢١:٥٠ - ١٣٩٧/١٠/٠١رزوراترولگزارش
14 | 1
physical activity٢١:٤٧ - ١٣٩٧/١٠/٠١فعالیت بدنیگزارش
32 | 0
washout٢٣:٣٠ - ١٣٩٧/٠٩/٢٥خشکی ، پاک شدنگزارش
2 | 0
selenicereus١٦:٤٠ - ١٣٩٧/٠٨/٣٠خانواده کاکتوسگزارش
2 | 1
prokinetic٢٣:٣٥ - ١٣٩٧/٠٨/١٧پروکینتیکگزارش
14 | 1
precontemplation٠١:٣٠ - ١٣٩٧/٠٨/١٦پیش تاملگزارش
7 | 1
wish list٢٣:١٣ - ١٣٩٧/٠٦/٣٠فهرست خواسته هاگزارش
12 | 0
validating٢٠:٠٣ - ١٣٩٧/٠٥/١٣اعتبار بخشیگزارش
16 | 0
questioned٢٠:٥٠ - ١٣٩٧/٠٥/١٠مورد تردید ، مورد بحثگزارش
57 | 1
dorsiflexion١٣:٤٨ - ١٣٩٧/٠٢/١٩خمیدگی به عقبگزارش
25 | 0
stromal٢٢:٢٨ - ١٣٩٧/٠٢/٠٤استرومال ( بافت محافظ )گزارش
30 | 0