برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سیداسماعیل ملک شادخت

کارشناس ارشد <br>16 سال سابقه ترجمه در زمینه کشاورزی منابع طبیعی مدیریت علوم اجتماعی صنایع شیمی محیط زیست جغرافیا تاریخ <br>چاپ دو کتاب <br>گیاه برای آینده <br>مدیریت سوانح <br>

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 پروتئین انگشتی روی ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

102 یوبی کوئیتین ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

103 خاموشی (ژنتیک) ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

104 گورخر ماهی ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

105 فیتوشیمیایی ١٣٩٧/٠١/١٨
|

106 هویه گازی ١٣٩٧/٠١/١٦
|

107 درون توموری ١٣٩٧/٠١/١٠
|

108 آفریقای سیاه ١٣٩٦/١٢/٠٨
|

109 ابطال پذیری ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

110 میز خدمت ١٣٩٦/١٠/١٥
|

111 متافریم - فراتر از چارچوب - فراچارچوب ١٣٩٦/١٠/١٥
|

112 متامدل - فرار مدل ١٣٩٦/١٠/١٥
|

113 از ریشه درآمدن درخت توسط باد ١٣٩٦/٠٩/٢٨
|

114 سه پهلو بندی (یک روش نقشه برداری است) ١٣٩٦/٠٩/١٨
|

115 غیر خودهمبستگی ١٣٩٦/٠٩/١٨
|

116 تکنیک تصفیه چشمی ١٣٩٦/٠٩/٠٥
|

117 تفکر دوباره ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

118 فرانوگرایی ١٣٩٦/٠٨/٢١
|