برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Sn

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پرهیز ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

2 سوار شدن
متضاد:get off
١٤٠٠/٠١/٢٣
|

3 بلند شدن از بستر (تخت) ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

4 غذای ناسالم و مضر ١٤٠٠/٠١/٢٣
|