برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پارمیس جامع

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بانو ١٣٩٧/٠٤/٢٣
|

2 طول کشیدن ١٣٩٧/٠٤/٢٣
|

3 ابر ١٣٩٧/٠٤/٢٣
|