برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پریا امیرزاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مفهوم استعاری ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

2 دویدن . با سرعت رفتن ١٣٩٩/٠٥/٠١
|