پریا زین العابدین

پریا زین العابدین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbakelite١٤:٥٤ - ١٣٩٧/١٠/٠٢صمغ مصنوعیگزارش
2 | 0
boiled rice١٦:٠٩ - ١٣٩٧/٠٦/١٠پلو، چلو.گزارش
37 | 0
photofit١١:١٢ - ١٣٩٧/٠٦/٠٤چهره نگاری. چهره نگاری شده.گزارش
5 | 0
ozone friendly١٠:٢٨ - ١٣٩٧/٠٥/٣٠بی ضرر برای لایه اوزون - که به لایه اوزون آسیب نمی رساند.گزارش
2 | 0
a mugs game٢١:٢٩ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩( به طعنه ) حماقت محض، عین خریت.گزارش
0 | 0
mud hut١٤:٥٨ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩کلبه گلی.گزارش
5 | 0
mess about with١٤:٥٩ - ١٣٩٧/٠٥/٢٨( محاوره ) دخالت کردن در، مداخله کردن در. 2. انگولک کردن به، ور رفتن با. 3. ( شخص ) بد رفتار کردن با، بد تا کردن با، علاف کردن، سردواندن. 4. ( برنامه ... گزارش
12 | 0
g string١٢:٣٩ - ١٣٩٧/٠٥/٢٤( موسیقی ) سیم شل. شورتِ بندی. گزارش
9 | 0
guest worker٠٠:٠٩ - ١٣٩٧/٠٥/٢٣کارگر خارجی.گزارش
2 | 0
guest house٠٠:٠٣ - ١٣٩٧/٠٥/٢٣پانسیون فامیلی، ساختمان مهمانان.گزارش
5 | 0
gumdrop٠١:٣٢ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢پاستیل.گزارش
14 | 0
flagged٢٣:٥٨ - ١٣٩٧/٠٥/١٩سنگ فرش شده، سنگ فرشگزارش
2 | 0
lager lout٢٠:١٦ - ١٣٩٧/٠٥/١٢( در بریتانیا ) آدم عربده کش، مست لایعقل.گزارش
5 | 0
ladys maid١٨:٢٦ - ١٣٩٧/٠٥/١٢ندیمهگزارش
0 | 0
labour saving١٤:٣٧ - ١٣٩٧/٠٥/١٢0وسایل، روشها ) که کارها را آسان می کند، کاراندوز، که از میزان کار می کاهد.گزارش
32 | 0
labourite١٤:٣٣ - ١٣٩٧/٠٥/١٢عضو حزب کارگر، هوادار حزب کارگر.گزارش
2 | 0
labour intensive١٤:٣٠ - ١٣٩٧/٠٥/١٢( روش و غیره ) نیازمند به کارگر زیاد، که به کارگر فراوان نیاز دارد.گزارش
28 | 0
labour exchange١٤:٢٤ - ١٣٩٧/٠٥/١٢( در بریتانیا، کهنه ) اداره کاریابی.گزارش
5 | 0
labour camp١٤:١٣ - ١٣٩٧/٠٥/١٢اردوگاه کار اجباری.گزارش
5 | 0
mutual insurance company١٠:٢٤ - ١٣٩٧/٠٥/١٢شرکت بیمه تعاونی.گزارش
2 | 0
mutual funds١٠:٢٢ - ١٣٩٧/٠٥/١٢( در آمریکا، بازرگانی ) شرکتِ سرمایه گذاری.گزارش
9 | 0
muttonhead٠٢:٤١ - ١٣٩٧/٠٥/١٢( محاوه، به طعنه، شخص ) خر، گوساله، الاغ، آدمِ بیشعور.گزارش
0 | 0
mutton chops٠٢:٣٩ - ١٣٩٧/٠٥/١٢( محاوره ) پاگوشِ بلند، ریش چکمه ای.گزارش
5 | 0
mae west٢٢:٥٩ - ١٣٩٧/٠٥/١٠( هوانوردی ) جلیقه نجات.گزارش
5 | 0
maestri٢٢:٥٧ - ١٣٩٧/٠٥/١٠( جمعِ maestro ) ( موسیقی ) استاد، رهبر.گزارش
2 | 0
madhouse٢٠:٤٥ - ١٣٩٧/٠٥/١٠( مجازی ) حمام زنانه، بازار شام.گزارش
5 | 0
made to order٢٠:٤٢ - ١٣٩٧/٠٥/١٠مناسب، به اندازه.گزارش
2 | 1
made to measure٢٠:٤١ - ١٣٩٧/٠٥/١٠( لباس ) دست دوز، سفارشیگزارش
16 | 0
made man٢٠:٣٧ - ١٣٩٧/٠٥/١٠کسی که موفقیتش حتمی استگزارش
0 | 1
madeira cake٢٠:٣٥ - ١٣٩٧/٠٥/١٠کیک ساده، کیک صبحانهگزارش
2 | 0
macrobiotic food١٩:١٠ - ١٣٩٧/٠٥/١٠غذای سالم، غذای طبیعیگزارش
2 | 0
machine stitch١٥:٣٣ - ١٣٩٧/٠٥/١٠( خیاطی ) چرخ کردن، با چرخ دوختن.گزارش
0 | 0
machine age١٥:٢٤ - ١٣٩٧/٠٥/١٠عصر ماشینگزارش
2 | 0
decoke١٥:١٢ - ١٣٩٧/٠٥/١٠( محاوره ) کربن . . . را گرفتن، کربن زدایی کردن.گزارش
0 | 0
declutch١٥:٠٤ - ١٣٩٧/٠٥/١٠( اتومبیل ) کلاچ گرفتن، خلاص کردن.گزارش
5 | 0
decagone١٩:١٩ - ١٣٩٧/٠٥/٠٩( هندسه ) ده ضلعیگزارش
2 | 0
deafening١١:٠٠ - ١٣٩٧/٠٥/٠٩( صدا ) کر کننده، گوش خراشگزارش
80 | 0
beacon fire٢٢:٠٠ - ١٣٩٧/٠٥/٠٨علامت ( با آتش )گزارش
0 | 0
beachwear٢١:٤٦ - ١٣٩٧/٠٥/٠٨لباس کنار دریاگزارش
5 | 0
baldly٢١:٠٨ - ١٣٩٧/٠٥/٠٨بی باکانه، با بی پروایی، بی محاباگزارش
5 | 0
baggage room٠٢:٣٣ - ١٣٩٧/٠٥/٠٨انبار اثاثیه، انبار توشهگزارش
0 | 0
baggage car٠٢:٣١ - ١٣٩٧/٠٥/٠٨واگن بار، واگن اثاثیهگزارش
18 | 1
back comb٢٣:٤٧ - ١٣٩٧/٠٥/٠٧( مو ) از عقب شانه کردن، برعکس شانه کردن، پوش دادن.گزارش
0 | 0
back cloth٢٣:٤٥ - ١٣٩٧/٠٥/٠٧( در بریتانیا ) 1. ( تئاتر ) نقاشی زمینه، پرده پشت صحنه. 2. متن، سابقه، پس زمینه، پیشینهگزارش
14 | 0
backchat٢٣:٤٢ - ١٣٩٧/٠٥/٠٧( محاوره ) زبان درازی، یکی به دو، مهمل بافیگزارش
7 | 0
baccy٢٣:٣٦ - ١٣٩٧/٠٥/٠٧( محاوره ) توتونگزارش
2 | 0
lynch mob٠١:٤٦ - ١٣٩٧/٠٥/٠٧تماشاچی های اعدام، تماشاچی های لینچگزارش
7 | 1
lyrebird٠١:٢٧ - ١٣٩٧/٠٥/٠٧مرغ چنگ ( نوعی پرنده استرالیایی )گزارش
2 | 0
benefit in kind١٦:٠٤ - ١٣٩٧/٠٥/٠٥کمک غیر نقدیگزارش
0 | 0
assessee٠٢:٤٤ - ١٣٩٧/٠٤/٣٠a person ( or property ) that is assessedگزارش
0 | 0