برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پریا زین العابدین

پریا زین العابدین born on 11/4/2004

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 با حال یک جا خشک زده، ثابت شده، چسبیده به یک جا (از شدت ترس و هیجان) ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

2 یک جا خشک زدن، یک جا ثابت شدن (از شدت ترس و هیجان) ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

3 یک جا خشک زدن، یک جا ثابت شدن (از شدت ترس و هیجان) ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

4 یک جا خشک زدن، یک جا ثابت شدن (از شدت ترس و هیجان) ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

5 از اول پای کار بودن، پایه بودن ، از اول تو کاری شرکت داشتن ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

6 از اول پای (کار) بودن ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

7 ابتدای و شروع هر کاری مثلا در سرمایه گذاری و معامله و کلا در هر چیزی ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

8 چیزی ریشه ی چیزی دیگر بودن ، چیزی دلیل خوبی برای انجام کاری یا گفتن چیزی یا اعتقاد به چیزی بودن
مثال:
Mental cruelty can be grounds for divorce ...
١٣٩٩/١٢/٠٦
|

9 جای پای خود را محکم کردن ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

10 جای پای خود را محکم کردن ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

11 فت و فراوان، خیلی زیاد، مثل پشکل ریخته ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

12 کف خیابان(= بین مردم، بین مردم عادی {مردم و عادی و در گیر و تحت تاثیر چیزی که مدنظر است}) ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

13 سربازان پیاده نظام، نیروی زمینی ١٣٩٩/١٢/٠٤
|

14 تفاله قهوه ١٣٩٩/١٢/٠٤
|

15 دانه های قهوه آسیاب شده ، به طور کل قهوه آسیاب شده ١٣٩٩/١٢/٠٤
|