برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پریا زاهدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سفینه فضایی
١٣٩٩/٠٥/١٩
|

2 نوعی نوشیدنی
١٣٩٩/٠٥/١١
|

3 کسی را همراهی کردن برای خداحافظی ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

4 آنچه بر اثر تکرار،رفتار همیشگی انسان میشود. ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

5 کسی که تظاهر می کند کسی هست که نیست
١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

6 نامهربانانه ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

7 کیسه ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

8 رو در رو ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

9 محل زندگی ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

10 حمل و نقل ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

11 از زمانی که،از وقتی ، پس از و ... ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|