برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مربوط به ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

2 رشد
١٣٩٨/٠١/١٩
|

3 روانه‌شناسی یا شارش شناسی یارئولوژی علم جریان و تغییر شکل جریان‌ها که برهم کنش بین نیروها، تغییر شکل و زمان را توصیف می‌کند.طبقه‌بندی مواد از لحاظ رئ ... ١٣٩٨/٠١/١١
|

4 رئومتری. ، به طور کلی به روش‌های آزمایشگاهی اندازه‌گیری خواص رئولوژیکی مواد اطلاق می‌شود که هدف از آن بررسی کمی و کیفی روابط میان تنش‌ها و تغییر شکل‌ ... ١٣٩٨/٠١/١١
|

5 روی هم انباشته شدن(در نساجی) ١٣٩٧/١١/٠٥
|

6 در نساجی : شبکه لیفی, لایه, ١٣٩٧/١١/٠٥
|

7 توانمندی. توانایب ١٣٩٧/١١/٠٤
|

8 ریسندگی ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|