برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پردیس کریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 No jangle ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

2 در جا نمیزنیم:) ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

3 نمونه نمایشی ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

4 پیرو ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

5 photographer ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

6 خدای من ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

7 Red roze ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

8 There is something wrong
:))
١٣٩٨/٠٤/٠٧
|

9 اسم داداشم پارسیسه
یکی از دوستام این اسم رو براش گذاشته .
گفت که در زبان یونانی به معنیه ایرانیه اصیله
١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

10 چنان تحفه ای هم نیست ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

11 بهشت.ریشه اش به معنای فردوس(درهای بهشت برین)ایت که دوبار اسم فردوس در قران امده:) ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|