برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ع محمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 همون مراسم مذهبی میشه ١٤٠٠/٠١/١٩
|

2 وقتی صحبت از... ١٤٠٠/٠١/٠٣
|

3 قبول واقعیت ١٣٩٩/١٢/٢٤
|

4 مارو با هم اشتباه گرفتن(یعنی خیلی شبیه هم هستیم) ١٣٩٩/١٢/٢٢
|

5 ورای تصور ١٣٩٩/١٢/٢٠
|

6 شخصیت گیرا _شخصیت مجذوب کننده ١٣٩٩/١٢/١٨
|

7 پیوند خانوادگی ١٣٩٩/١٢/١٨
|

8 اصطلاحا یعنی ازدواج اسارت است!
١٣٩٩/١٢/١٨
|

9 جفت این دوستان اشتباه نوشتن به گمونم! altogether یعنی در مجموع،روی هم رفته ! all together معنی همه با هم میده ١٣٩٩/١٢/١٨
|

10 زیاد تلاش کردن(مثلا زیاد درس خوندن) ١٣٩٩/١٢/١٧
|

11 کلاس درس ١٣٩٩/١٢/١٧
|

12 یه چیز تو مایه های پروتئینی خودمون ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

13 ظرفِ... ١٣٩٩/١١/٠٦
|

14 تعارف کردن ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

15 تحویل دادن ١٣٩٩/١٠/٢٦
|