پانیذ پورحبیبی

پانیذ پورحبیبی

فهرست جمله های ترجمه شدهtruth١٧:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/١٣
• There was no truth in what he said.
چیزی که او گفت حقیقت نداشت.
7 | 2