برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

𝑨𝒚𝒏𝒂𝒛 𝒐𝒓𝒈

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تاتر ١٤٠٠/٠٣/٢٤
|

2 کنـسـرو ،قوطـی ١٤٠٠/٠٣/٢٤
|

3 کپی like ١٤٠٠/٠٣/٢٤
|

4 گذشته استمراری ١٤٠٠/٠٣/١٧
|