برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Oscillation

Oscillation

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فوق العاده ١٣٩٩/٠٥/١٩
|