برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیده ملکی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مشخصه (چیزی) بودن ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

2 اطمینان بخشی- اطمینان آفرینی
١٤٠٠/٠٢/١٢
|

3 واگویش ١٣٩٩/١٢/٢٨
|

4 برای کمک و پشتیبانی از کسی حاضر بودن ١٣٩٩/١٢/٢٤
|

5 درونی سازی شده ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

6 روانه کردن فرزندان ١٣٩٩/١١/١٩
|

7 فرا چشم انداز ١٣٩٩/١١/١٨
|

8 خوب پیش رفتن ١٣٩٩/١١/١٥
|

9 گویه (در پرسشنامه ها) ١٣٩٩/١١/١٣
|