برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اورانوس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 صبا یا سبا
نام ملکه صبا ، ملکه ۍ باستانی جنوب غربی عربستان ، کشور کنونی یمن
١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

2 در امریکای قدیم به پیاده کردن هم میگفتن

Hey! Hustle your passengers off
آهای ! مسافرهای خوتو پیاده کن

Hustle thst shipment
اون ب ...
١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

3 مسخره یا دلقک هم میشه
دریکی از فیلم های دهه ۴۰ امریکا دیالوگی داشت
you darn old pudding
ای پیرمرد دلقک (مسخره) لعنتی
١٣٩٩/٠٤/١١
|

4 افتضاح ، رسوایی ، نفرین ، لعنت

What in tarnation is that
این چه رسواییه دیگه
این دیگه چه گندیه
١٣٩٩/٠٤/١٠
|