امید حسینی

امید حسینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهabstract١٨:٥١ - ١٣٩٨/٠٦/١٤خیال پردازانهگزارش
41 | 1
social reason١٨:٥٦ - ١٣٩٨/٠٥/٢٨خرد جمعیگزارش
7 | 0
work in٠٠:٤١ - ١٣٩٨/٠٥/٢٨مشکلات را از میان برداشتنگزارش
7 | 0
i'd love٠٨:٤٠ - ١٣٩٨/٠٥/١٠مشتاقمگزارش
7 | 0
a can of tomatoes٠٠:٣٠ - ١٣٩٨/٠٥/٠٥یک صندوق گوجه فرنگیگزارش
0 | 1
happiest memories١٥:٤٤ - ١٣٩٨/٠٤/٢٥شیرین ترین خاطراتگزارش
5 | 1
fed up١٥:٢٨ - ١٣٩٨/٠٣/٢٦بدبخت یا تیره روزگزارش
41 | 1
manner adverbs١٦:١٣ - ١٣٩٨/٠٣/٢٢قیود رفتاری ( ویژگی های انسانی )گزارش
21 | 0
looking forward٠٠:٢٤ - ١٣٩٨/٠٣/٢٠چشم انتظارگزارش
34 | 1
shop assistant١٩:٠٢ - ١٣٩٨/٠٣/١٩صندوقدار فروشگاهگزارش
9 | 2
خوانندگان دی جی١٥:٤٧ - ١٣٩٨/٠٣/١٩Disc jokeyگزارش
0 | 0
high heels are dated١٥:٠٨ - ١٣٩٨/٠٣/٠٦کفش های پاشنه بلند در حال از مدتی افتادن هستندگزارش
2 | 0
stick up on top١٢:٥٩ - ١٣٩٨/٠٣/٠٦موهای سیخ رو به بالاگزارش
0 | 0
spring break١٢:٠٠ - ١٣٩٨/٠٢/٣١تعطیلات بهارگزارش
21 | 0
she takes after my dad١٣:١٤ - ١٣٩٨/٠٢/٢٦او به بابا رفته، او شبیه بابام هستگزارش
21 | 0
warn of١٨:٢٨ - ١٣٩٨/٠٢/١٩هشدار دادنگزارش
14 | 0
not noticeable١٨:٢٤ - ١٣٩٨/٠٢/١٩با احتیاطگزارش
12 | 0
rather than١٨:١١ - ١٣٩٨/٠٢/١٩بیش ازگزارش
39 | 1
wondercon١٠:٥٠ - ١٣٩٨/٠٢/١٦همایش بزرگی در کالیفرنیا که در آنجا مردم درباره داستانها وتصوراتشان از چیزها صحبت میکنندگزارش
2 | 0
that's a great idea٠١:٣٤ - ١٣٩٧/١٢/١١یک ایده عالی استگزارش
7 | 1
on the corner١٠:٤٥ - ١٣٩٧/١٢/٠٤در تقاطعگزارش
18 | 1
just keep going١٠:٣٣ - ١٣٩٧/١٢/٠٤فقط مستقیم بروگزارش
46 | 1
take the first right٢٢:٥٤ - ١٣٩٧/١٢/٠٣اولین تقاطع دست راستگزارش
51 | 1
forts along the way١٧:٤٣ - ١٣٩٧/١٢/٠٢قلعه های در امتداد راهگزارش
9 | 0
make a right٢٢:٣٠ - ١٣٩٧/١١/٢٦بپیچ به راستگزارش
34 | 1
checker٢٢:٤٩ - ١٣٩٧/١١/٢٢بازی دوزگزارش
9 | 1
but not her٢٢:٤٠ - ١٣٩٧/١٠/٢١اما نه برای اوگزارش
7 | 0
it's probably١٦:١٩ - ١٣٩٧/١٠/١٣شایدم اینطور باشهگزارش
2 | 0
how do you stay in shape١٨:٥٠ - ١٣٩٧/١٠/١٠چطور اندامت رو حفظ میکنی؟ چطور خوش اندام می مانید؟گزارش
7 | 0