امید بهرامی

امید بهرامی

فهرست جمله های ترجمه شدهbear٠٢:٤٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤
• She bore seven children, but only four survived.
او هفت بچه زائید ولی فقط چهار تایشان دوام آوردند ( زنده ماندند )
0 | 1