مهرداد پناهی

مهرداد پناهی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhyperlexia١٤:٠٨ - ١٣٩٧/١١/٢٣خوانش پریشی حاد ناتوانی در فهمیدن مفهوم کلمه ی خوانده شده توسط خود فردگزارش
0 | 0
dyslexia١٣:٣٥ - ١٣٩٧/١١/٢٣نارسا خوانی گزارش
39 | 1
endoscopy١١:١٨ - ١٣٩٧/١١/٢٢درون بینی معاینه مجراهاو حفره های داخل بدن با دور بین ( مصوب فرهنگستان ) گزارش
7 | 0
ciliary body٢١:٠٢ - ١٣٩٧/١١/٠٧جسم مژگانی گزارش
23 | 0
polling٠٠:٠٥ - ١٣٩٧/١٠/٢٥اخذ رای نمونه گیری نظر سنجی همه پرسی حوزه رای گیری گزارش
7 | 0
crowdsourcing٢٢:٤٦ - ١٣٩٧/١٠/٢٤استمداد طلبی جمعی گزارش
12 | 1
enlisting٢٢:٠٨ - ١٣٩٧/١٠/٢٤استمداد طلبیدنگزارش
5 | 0
crowdsourcing٢٠:٠٩ - ١٣٩٧/١٠/٢٤کمک گرفتن از عموم مردم برای مشارکت در یک کار یا پژوهشگزارش
101 | 1
crowdsourcing٢٠:٠٥ - ١٣٩٧/١٠/٢٤ریشه یابی کنش های گروهی تحلیل عملکردهای اجتماعی ریشه یابی رفتار جمعی گزارش
12 | 1
major depression١٩:٤٩ - ١٣٩٧/١٠/٢٤افسردگی شدیدگزارش
14 | 0
minor depression١٩:٤٥ - ١٣٩٧/١٠/٢٤افسردگی خفیفگزارش
0 | 0
spied١٩:٤٢ - ١٣٩٧/١٠/٢٤تحت نظر بودن گزارش
32 | 1
washed up١٣:١٨ - ١٣٩٧/١٠/٢٢شکست دلسرد خرابه جابجا کردن با جریان اب گزارش
39 | 1
wash up١٣:١٦ - ١٣٩٧/١٠/٢٢شستن ظرف شستن دست انتقال یا جابجا شدن بوسیله جریان ابگزارش
170 | 0
mnemonic١٨:٠٤ - ١٣٩٧/١٠/٢١یادیار یاد افزار یادسپار وابسته به حافظه و یادگیری حفظیگزارش
53 | 1
heads up١٢:٣٨ - ١٣٩٧/١٠/٢١توجه Heads up! The boss is coming توجه! رییس داره می یاد.گزارش
25 | 1
rock painting٢٠:٣٤ - ١٣٩٧/١٠/١٧سنگ نگاره نقاشی روی تخته سنگ صخره نگارهگزارش
5 | 0
associate professor٢٠:٠٠ - ١٣٩٧/١٠/١٧دانشیارگزارش
34 | 1
settlement١٧:٣٨ - ١٣٩٧/١٠/١٧ابادی واحه گزارش
37 | 1
furlough١١:٣١ - ١٣٩٧/١٠/١٥تعلیق مرخص کردن یا تعطیل کردن موقت کار یا کارگر گزارش
18 | 0
reunify٠١:٠١ - ١٣٩٧/١٠/١٥اتحاد مجدد ( مثل اتحاد مجدد دو المان ) دوباره متحد شدن ازنو یکپارچه شدنگزارش
7 | 0
transgender١٠:٥٣ - ١٣٩٧/١٠/١٤شخصی که می خواهد جنسیتی مخالف حال حاضر خود را داشته باشد تغییر جنسیت طلب تغییر جنسیت داده مرد زن شده یا زن مرد شده گزارش
74 | 1
wildfire٠١:٢٥ - ١٣٩٧/١٠/١١جنگل سوزی حریق وسیع و خارج از کنترل در طبیعتگزارش
23 | 1
fishery٠٠:٣٠ - ١٣٩٧/١٠/٠٥صنعت پرورش، صید، فراوری و فروش ماهی ماهی کاری ماهی داری پرورش دهنده ماهی گزارش
5 | 1
trenche٠٠:١٢ - ١٣٩٧/١٠/٠٤سنگر سنگر خندقی سربازان در در کوه یا دشت که در خاک کنده شده گزارش
5 | 0
oblige٢٠:٤٩ - ١٣٩٧/١٠/٠٣عهده دار شدن برعهده گرفتن گزارش
28 | 1
aphasia٠٢:١٣ - ١٣٩٧/١٠/٠٣نقص جزئی تا کلی در تکلم مبهم گویی گویش پریشی گزارش
16 | 1
ape٠١:٣٣ - ١٣٩٧/١٠/٠٣آدم نخستین . آدم اولیه. شبه ادم نره گنده میمون ادم گزارش
14 | 3
internship٢٣:٤٠ - ١٣٩٧/١٠/٠٢آموزش عملی آموزش در محل خدمتگزارش
28 | 1
newseum٠١:٣٨ - ١٣٩٧/٠٩/٢٩موزه ئ مطبوعات گزارش
5 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهpollutant١٩:٢٢ - ١٣٩٧/١٠/٠٧
• The city was overhung with the pollutant smog.
دود الوده ای شهر را دربرگرفته بود
2 | 1
moat٠١:١٢ - ١٣٩٧/١٠/٠٥
• The castle had a deep moat which emptied into the lake.
قلعه دارای خندق عمیقی بود که به دریاچه می ریخت
7 | 0
moat٠١:٠٨ - ١٣٩٧/١٠/٠٥
• They built a moat to encompass the castle.
انها خندقی برای محافظت از قصر ساختند
7 | 1