برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نونا ناظمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 همای رحمت و سعادت ١٣٩٦/٠٥/٢٥
|

2 فطم به معنی بریدن ، جداشدن و فاطمه به معنی جداشده از آتش جهنم و بدی ها ١٣٩٦/٠٥/٢٥
|

3 برابر ١٣٩٦/٠٥/١٨
|

4 شیوع ١٣٩٦/٠٥/١٧
|