برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نیما منفرد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کنایه از مصمم بودن و قطعیت فعلی که همراه این اصطلاح است یا به آن اشاره شده.
هر چه پیش آید، ما خواهیم رفت= Rain or shine, we will go.
١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

2 شگفت زده شدن،شگفتا!مبهوت کردن ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|