نیما ناصری مقدم

نیما ناصری مقدم

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهslammed٠٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩سقوط کردنگزارش
2 | 0
was learned٠٨:٤٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٠معلوم شدگزارش
0 | 0
took over١٤:١٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨تصرف کردنگزارش
2 | 0
contribution٠٩:٥٠ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠ارزش افزودهگزارش
2 | 1
diaphanous٢٢:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٧حریرگزارش
2 | 0
posing٢٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣سبب شدنگزارش
0 | 0
trail٠٨:٤٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢مسیر انحرافیگزارش
2 | 1
was found١٥:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢١شناخته شدگزارش
0 | 0
liven up٢٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠لذت بردنگزارش
0 | 1
picked up٠٩:١٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٧دریافت کردنگزارش
2 | 0
memory٠٩:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٣تاریخگزارش
7 | 1
lace١٤:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٠آغشته کردنگزارش
7 | 0
sheet٠٩:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٠The rain was falling in sheets:باران به شدت در حال باریدن بودگزارش
0 | 0
duties١٢:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠Excise duties:عوارض مالیات غیر مستقیمگزارش
0 | 0
punctuated١٣:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢١قطع کردن حرف کسیگزارش
0 | 0
shaken٠٨:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٨شوکه شدهگزارش
2 | 0
take apart٠٨:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٨شرکت کردنگزارش
5 | 1
surveillance٢١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٧مدار بستهگزارش
5 | 1
followed١٧:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٧در جریان بودنگزارش
7 | 0
dreamt١٣:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٤رویای چیزی را در سر خود پروراندنگزارش
9 | 0
dreamt١٣:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٤فکر کردنگزارش
0 | 1
creation١٣:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٤ساختگیگزارش
0 | 1
offence١٢:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٤تخلفگزارش
7 | 0
unleashed١٣:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٦روانه کردن، نثار کردنگزارش
2 | 1
has experienced١٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٦روبرو بوده است، دچار. . . شده استگزارش
0 | 0
niceties١٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤ظرافتگزارش
2 | 0
buried١٠:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤پنهان کردنگزارش
14 | 0
افسوس٢٢:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢ریشخندگزارش
2 | 0
subjected١٩:٣٥ - ١٤٠٠/٠١/٣١تحت چیزی قرار دادنگزارش
7 | 0
afford١١:٥٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٤اجازه دادنگزارش
9 | 1
took١١:٣٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٤فهمیدن، ثبت و ضبط کردنگزارش
5 | 1
awkward١١:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/٢٤نا به سامانگزارش
7 | 0
post١٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠١/٢٤شرکت کردنگزارش
2 | 0
deliberated١٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٤ارزیابی و مشورت کردنگزارش
0 | 0
accusatory٠٢:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٤اتهامیگزارش
0 | 1
virtues٢٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٢فضایلگزارش
5 | 0
resort١٩:٤٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٢چارهگزارش
2 | 1
impressed١٩:٢١ - ١٤٠٠/٠١/٢٢جدی گرفته شدهگزارش
2 | 1
blowing up٢٠:٢١ - ١٤٠٠/٠١/٢١منفجر شدنگزارش
0 | 0
policy paper٢٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/٢٠گزارش راهبردیگزارش
5 | 0
charges٢٠:٠٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٠باشگاهگزارش
0 | 1
charge٢٠:٠٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٠باشگاهگزارش
0 | 4
iooming on the horizon١٩:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/٢٠قریب الوقوع ( حتمی )گزارش
0 | 0
fair٢١:٢١ - ١٤٠٠/٠١/١٩Fairly: کاملاًگزارش
5 | 1
strained١٥:٢٩ - ١٤٠٠/٠١/١٩غیر دوستانهگزارش
2 | 0
strike٢٢:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨disease Will strike again: بیماری دوباره عود خواهد کردگزارش
5 | 1
themes٠٢:٠٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨ملودی هاگزارش
2 | 0
compulsive٠١:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨غیر قابل کنترل ( معتادانه و مکرراً در حال انجام )گزارش
12 | 0
avoidance٢٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠١/١٧فرارگزارش
2 | 1
strict confidence١٩:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/١٧بصورت مخفیانهگزارش
2 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهstaging١٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠١/١٦
• The museum is staging an exhibition of Picasso's work.
موزه در حال ارائه نمایشگاهی از کارهای پیکاسو است.
0 | 0