برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نیما ناصری مقدم

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شوکه شده ١٤٠٠/٠٢/١٨
|

2 شرکت کردن ١٤٠٠/٠٢/١٨
|

3 مدار بسته ١٤٠٠/٠٢/١٧
|

4 در جریان بودن ١٤٠٠/٠٢/١٧
|

5 رویای چیزی را در سر خود پروراندن ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

6 فکر کردن ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

7 ساختگی ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

8 تخلف ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

9 روانه کردن،نثار کردن ١٤٠٠/٠٢/٠٦
|

10 روبرو بوده است،دچار...شده است ١٤٠٠/٠٢/٠٦
|

11 ظرافت ١٤٠٠/٠٢/٠٤
|

12 پنهان کردن ١٤٠٠/٠٢/٠٤
|

13 ریشخند ١٤٠٠/٠٢/٠٢
|

14 تحت چیزی قرار دادن ١٤٠٠/٠١/٣١
|

15 اجازه دادن ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

16 فهمیدن،ثبت و ضبط کردن ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

17 نا به سامان ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

18 شرکت کردن ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

19 ارزیابی و مشورت کردن ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

20 اتهامی ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

21 فضایل ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

22 چاره ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

23 جدی گرفته شده ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

24 منفجر شدن ١٤٠٠/٠١/٢١
|

25 گزارش راهبردی ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

26 باشگاه ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

27 باشگاه ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

28 قریب الوقوع(حتمی) ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

29 Fairly: کاملاً ١٤٠٠/٠١/١٩
|

30 غیر دوستانه ١٤٠٠/٠١/١٩
|

31 disease Will strike again: بیماری دوباره عود خواهد کرد ١٤٠٠/٠١/١٨
|

32 ملودی ها ١٤٠٠/٠١/١٨
|

33 غیر قابل کنترل (معتادانه و مکرراً در حال انجام) ١٤٠٠/٠١/١٨
|

34 فرار ١٤٠٠/٠١/١٧
|

35 بصورت مخفیانه ١٤٠٠/٠١/١٧
|

36 مخازن ١٤٠٠/٠١/١٧
|

37 همه تلاشم ١٤٠٠/٠١/١٦
|

38 آینده نگر ١٤٠٠/٠١/١٦
|

39 سرپیچ (پایه لامپ) ١٤٠٠/٠١/١٥
|

40 ازن نزدیک زمین ١٤٠٠/٠١/١٤
|

41 نزدیک زمین ١٤٠٠/٠١/١٤
|

42 آزاد شدن ١٤٠٠/٠١/١١
|

43 شورا ١٤٠٠/٠١/١١
|

44 قدرتمند ١٤٠٠/٠١/١١
|

45 به عنوان....برداشت شد /تلقی شد ١٤٠٠/٠١/١١
|

46 تلقی شد
در نظر گرفته شد
برداشت شد
١٤٠٠/٠١/١١
|

47 نتایج ١٤٠٠/٠١/٠٨
|

48 تحقیق ١٤٠٠/٠١/٠٨
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 staging
• The museum is staging an exhibition of Picasso's work.
• موزه در حال ارائه نمایشگاهی از کارهای پیکاسو است.
١٤٠٠/٠١/١٦
|