نیما نعمتی

نیما نعمتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهвезти٠٠:١٨ - ١٣٩٩/٠٣/١٢بردن ( حمل کردن ) یه چیزی با استفاده از یه وسیله نقلیه.گزارش
2 | 0
летать٠٠:١٢ - ١٣٩٩/٠٣/١٢پرواز کردنگزارش
2 | 0
лететь٠٠:١١ - ١٣٩٩/٠٣/١٢پرواز کردنگزارش
2 | 0
плыть٠٠:٠٩ - ١٣٩٩/٠٣/١٢شنا کردن ( جزو افعال حرکتی است. )گزارش
2 | 0
моя знакомая русская٢٠:٥٦ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧دوستِ ( مونث ) من، روسی است. آشنایِ ( مونث ) من، روسی است.گزارش
2 | 0
сколько времени٢١:٣٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥چند وقت. . . ؟ ( چقدر زمان. . . ؟ )گزارش
2 | 0
вы живёте٢١:١٣ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥شما زندگی میکنید.گزارش
2 | 0
знакомая٢٠:٤٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥دوست ( مونث ) _آشنا ( مونث )گزارش
5 | 0
ходить٠٥:١٦ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥رفتن و آمدن ( پیاده )گزارش
5 | 0
ездить٠٥:١٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥رفتن و آمدن ( سواره )گزارش
5 | 0
поехать٠٥:١٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥رفتن ( سواره ) ، فعل مطلق است.گزارش
9 | 0
пойти٠٥:٠٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥رفتن ( پیاده ) ، فعل مطلق است.گزارش
2 | 0
приехать٠٥:٠٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥آمدن ( سواره ) _رسیدن ( سواره )گزارش
7 | 0
прийти́٠٥:٠٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥آمدن ( پیاده ) /رسیدن ( پیاده )گزارش
2 | 0
вы знаете٠٥:٠٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥میشناسیگزارش
5 | 0
я ездила٠٠:٠٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠من رانندگی کردمگزارش
5 | 0
я ездил٠٠:٠٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠من رانندگی کردمگزارش
5 | 0
ещё٠٣:٠٦ - ١٣٩٩/٠١/٢٨هنوزگزارش
9 | 0
дорогой٢٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠١/٢٥گرانگزارش
9 | 0
сколько будет١٨:٢٧ - ١٣٩٩/٠١/٠٣چقدر میشود؟گزارش
2 | 0
стоит١٧:٥٣ - ١٣٩٩/٠١/٠٣هزینهگزارش
5 | 0
вот пожалуйста١٩:٤٩ - ١٣٩٨/١٢/٢٦لطفا بفرماییدگزارش
2 | 0
несколько١٣:٠١ - ١٣٩٨/١٢/٢٦مقداریگزارش
7 | 0
дайте мне немного русских денег١٢:٥٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٦مقداری پول روسی به من بدهیدگزارش
2 | 0
это٢١:٤٥ - ١٣٩٨/١٢/٢١آنگزارش
5 | 0
у меня٢٢:٠٧ - ١٣٩٨/١٢/٢٠منزل منگزارش
2 | 0
добрый день٢١:٤٠ - ١٣٩٨/١٢/٢٠روز بخیرگزارش
7 | 0