برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

helena:)

some where,something went tribbly wrong

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مسابقه ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

2 بچه ها ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

3 good night ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

4 انجام دادن ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|