برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نيلوفر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فاسد ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

2 بازی های آنلاین ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

3 ادای قهرمانارو درآوردن ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

4 مزین شده ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

5 تخطی از قوانین ١٣٩٩/٠١/١٩
|

6 بدتر کردن ١٣٩٩/٠١/١٥
|

7 حیرت آور ١٣٩٩/٠١/١٤
|

8 دفع کردن، دور ریختن ١٣٩٩/٠١/١٤
|

9 اظهار کردن ١٣٩٩/٠١/١٤
|

10 برابری ١٣٩٩/٠١/١٤
|

11 استریل شده ١٣٩٩/٠١/١٣
|

12 مضحکانه ١٣٩٩/٠١/١٣
|

13 سرشماری ١٣٩٩/٠١/١٢
|

14 گروهی که باهم زدو بند میکنند تا نظری رو تحمیل کنند ١٣٩٩/٠١/١٢
|

15 ناموزون بودن ١٣٩٩/٠١/١٢
|

16 نابودگر ١٣٩٩/٠١/١٢
|

17 تقلاکردن ١٣٩٩/٠١/١١
|

18 آدم وسواسی نسبت به اطراف ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

19 بصورت زیرکانه غافلگیر کردن ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

20 چندجانبه ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

21 فلان چیز ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

22 تفهیم شدن ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

23 از نقطه نظر حرفه ای بودن ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

24 به صورت بصری ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

25 گسترده،وسیع ترشده ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

26 تجدیدنظر وسیع تر ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

27 همین الان ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

28 اساسا ١٣٩٨/١٢/٢٣
|

29 Fکار زراعی ١٣٩٨/١٢/٢٣
|

30 نوعی چسب ١٣٩٨/١٢/٢٢
|

31 به سمت بدي سوق ميابد ١٣٩٨/١٢/١٨
|