نيلوفر

نيلوفر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdeprave٠٠:٢٤ - ١٣٩٩/٠٣/٣٠فاسدگزارش
0 | 0
arcades١٩:٣٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧بازی های آنلاینگزارش
5 | 0
heroics١٦:٢٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧ادای قهرمانارو درآوردنگزارش
9 | 0
emblazoned١١:٥١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٢مزین شدهگزارش
7 | 0
deregulation٢٣:٤٤ - ١٣٩٩/٠١/١٩تخطی از قوانینگزارش
5 | 0
exacerbate٢١:١٠ - ١٣٩٩/٠١/١٥بدتر کردنگزارش
12 | 0
astound٢٣:٤٧ - ١٣٩٩/٠١/١٤حیرت آورگزارش
0 | 1
dispense٢٣:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/١٤دفع کردن، دور ریختنگزارش
9 | 1
predicated٢٠:٣٢ - ١٣٩٩/٠١/١٤اظهار کردنگزارش
2 | 0
equity٢٠:٣٠ - ١٣٩٩/٠١/١٤برابریگزارش
30 | 1
sterilisable٢٢:٢٤ - ١٣٩٩/٠١/١٣استریل شدهگزارش
2 | 0
ludicrousness١٢:٣٦ - ١٣٩٩/٠١/١٣مضحکانهگزارش
2 | 0
demographic٢٣:٤١ - ١٣٩٩/٠١/١٢سرشماریگزارش
14 | 1
lobby group١٤:١٣ - ١٣٩٩/٠١/١٢گروهی که باهم زدو بند میکنند تا نظری رو تحمیل کنندگزارش
23 | 0
lopsidedness١٤:٠٢ - ١٣٩٩/٠١/١٢ناموزون بودنگزارش
7 | 1
devastating١٤:٠٠ - ١٣٩٩/٠١/١٢نابودگرگزارش
21 | 1
writhings٢٠:٤٢ - ١٣٩٩/٠١/١١تقلاکردنگزارش
2 | 0
purist١٣:٣٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٦آدم وسواسی نسبت به اطرافگزارش
2 | 1
creep up on١٦:٣٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٣بصورت زیرکانه غافلگیر کردنگزارش
12 | 1
multifaceted٢٣:٣٧ - ١٣٩٨/١٢/٢٨چندجانبهگزارش
28 | 0
gizmo١٧:٣٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٧فلان چیزگزارش
9 | 1
realisation١٣:٠٨ - ١٣٩٨/١٢/٢٦تفهیم شدنگزارش
2 | 0
occupationally١٠:٣٠ - ١٣٩٨/١٢/٢٦از نقطه نظر حرفه ای بودنگزارش
5 | 0
visually١٥:٠٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٥به صورت بصریگزارش
18 | 1
widened١٣:١٩ - ١٣٩٨/١٢/٢٥گسترده، وسیع ترشدهگزارش
32 | 1
appeal widened١٣:١٧ - ١٣٩٨/١٢/٢٥تجدیدنظر وسیع ترگزارش
0 | 0
straightaway١٨:١٣ - ١٣٩٨/١٢/٢٤همین الانگزارش
2 | 1
subquently٢١:٢١ - ١٣٩٨/١٢/٢٣اساساگزارش
0 | 0
yeild٢١:١٥ - ١٣٩٨/١٢/٢٣Fکار زراعیگزارش
0 | 0
prittstick١٨:٠٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٢نوعی چسبگزارش
0 | 0
mishandled١٦:٥٢ - ١٣٩٨/١٢/١٨به سمت بدی سوق میابدگزارش
12 | 1