برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نیلا سید

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تفریح کردن =خوشی کردن (شادی کردن) ١٣٩٧/١١/١٨
|

2 حادثه ناگهانی ناگوار و خوشایند که زیان اور است ١٣٩٧/١١/١٤
|

3 قورت دادن چیزی(بلعیدن) ،پرستو ،چلچله ١٣٩٧/١١/٠٨
|