فاطمه حداد

فاطمه حداد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtransgression٢٣:٤٥ - ١٣٩٩/١١/٢٣پیشروی آب دریاگزارش
2 | 0
flakes٢٣:٥٧ - ١٣٩٩/١٠/١٨پوسته ورقهگزارش
0 | 0
dysoxic١٦:٢٦ - ١٣٩٩/١٠/١٨فاقد اکسیژنگزارش
0 | 0
disconformably١٦:١٣ - ١٣٩٩/١٠/١٨بطور ناپیوستهگزارش
0 | 0
uraniferous١٧:٣٩ - ١٣٩٩/١٠/١٧اورانیفروس آهن اورانیمیگزارش
0 | 1
indication٠٣:٤٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٥اندیسگزارش
2 | 1
dissociate٠١:٥١ - ١٣٩٩/٠٩/٠٤تفکیک شدنگزارش
0 | 0
tetrahedra٠٣:٠٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣چهار وجهیگزارش
5 | 0
twinning١٧:٠٦ - ١٣٩٩/٠٨/٠١چهارگوش گزارش
0 | 0
fair٠١:٤٥ - ١٣٩٩/٠٧/٢٤نسبتا خوبگزارش
14 | 1
relation٠٠:٥٤ - ١٣٩٩/٠٧/٢٢رابطهگزارش
5 | 0
reported١٤:١٤ - ١٣٩٩/٠٧/١٤ارائه شدهگزارش
5 | 1
isometrical٠٢:١٧ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩مکعبیگزارش
0 | 0
consider١٤:٢٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧مورد بحث قرار دادنگزارش
9 | 1
microsource١٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠١ریز منبعگزارش
0 | 0
non reactive١٣:٥٩ - ١٣٩٩/٠٦/٣١این عبارت علاوه بر اچ آی وی ( ایذز ) در مورد افرادی که به کرونا مبتلا بوده اند و برای تست آنتی بادی کرونا اقدام کرده اند نیز استفاده میشه به این مع ... گزارش
0 | 0
acquisition٠٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٩جذب کننده چیزی multiple acquisitions جاذب های چند تاییگزارش
7 | 1
accuracy١١:٢٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧معنی accuracy صحت است اما متاسفانه در متون به اشتباه دقت نوشته می شود Precision معنی دقت می دهدگزارش
44 | 1
pressurization١١:١٦ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧اعمال فشارگزارش
2 | 1
nozzle١٤:٤٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٦نازل مثل نازل بنزینگزارش
2 | 1
inserted١٤:٥٦ - ١٣٩٩/٠٦/٢٤وارد شدهگزارش
5 | 0
pseudobinary١٨:٠٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢٣دوتایی دروغینگزارش
0 | 0
refinement١٧:٤٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٣تصحیح مثل تصحیح ساختار بلوری Crystal - structure refinement یا theoretical refinement تصحیحات نظریه ایی گزارش
12 | 0
raman spectroscopy١٧:٣٦ - ١٣٩٩/٠٦/٢٣طیف سنج رامان گزارش
0 | 0
restitic٠٢:٥١ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢بخش نا متحرک سنگ گزارش
0 | 0
restitic٠٢:٥٠ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢بخش نا متحرک گوشتهگزارش
0 | 0
shell٠٢:٤٠ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢پوسته، لایهگزارش
14 | 0
proceed١٣:١٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠ادامه داشتنگزارش
12 | 0
stretched١٨:٤٧ - ١٣٩٩/٠٦/١٩گسترده شده اند The ore layers are stretched for great distances لایه های کانسنگی تا فواصل زیادی گسترده شده اندگزارش
12 | 1
problems١٥:١٠ - ١٣٩٩/٠٦/١٩مسائلگزارش
12 | 0
is supported١٥:١٢ - ١٣٩٩/٠٦/١٥حمایت می شودگزارش
0 | 0
alpe arami١٣:٤٥ - ١٣٩٩/٠٦/١٥مکانی در سوئیس گزارش
0 | 0
impact pumice١٣:١٩ - ١٣٩٩/٠٦/١٥پیومیس برخوردی پوکه برخوردیگزارش
0 | 0
presumably٠٩:٤٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٥احتمالاگزارش
5 | 1
rhombododecahedral٢١:٥٩ - ١٣٩٩/٠٦/١٤دوازده وجهی لوزی شکلگزارش
0 | 0
transmitting light١٦:٢٠ - ١٣٩٩/٠٦/١٤نور انتقالی گزارش
0 | 0
solid line١٦:١٥ - ١٣٩٩/٠٦/١٤خط کامل، خط یکدستی که مانند نقطه چین نباشدگزارش
5 | 1
undersaturated١٦:٤٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٣نا اشباعگزارش
0 | 0
postspinel٠٨:٢٠ - ١٣٩٩/٠٦/١٢پسا اسپینلگزارش
0 | 0