برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فاطمه حداد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پیشروی آب دریا ١٣٩٩/١١/٢٣
|

2 پوسته
ورقه
١٣٩٩/١٠/١٨
|

3 فاقد اکسیژن ١٣٩٩/١٠/١٨
|

4 بطور ناپیوسته ١٣٩٩/١٠/١٨
|

5 اورانیفروس آهن اورانیمی ١٣٩٩/١٠/١٧
|

6 اندیس ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

7 تفکیک شدن ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

8 چهار وجهی ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

9 چهارگوش
١٣٩٩/٠٨/٠١
|

10 نسبتا خوب ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

11 رابطه ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

12 ارائه شده ١٣٩٩/٠٧/١٤
|

13 مکعبی ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

14 مورد بحث قرار دادن ١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

15 ریز منبع ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

16 این عبارت علاوه بر اچ آی وی (ایذز) در مورد افرادی که به کرونا مبتلا بوده اند و برای تست آنتی بادی کرونا اقدام کرده اند نیز استفاده میشه

به ای ...
١٣٩٩/٠٦/٣١
|

17 جذب کننده چیزی

multiple acquisitions
جاذب های چند تایی
١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

18 معنی accuracy صحت است اما متاسفانه در متون به اشتباه دقت نوشته می شود
Precision معنی دقت می دهد
١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

19 اعمال فشار ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

20 نازل مثل نازل بنزین ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

21 وارد شده ١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

22 دوتایی دروغین ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

23 تصحیح
مثل تصحیح ساختار بلوری
Crystal-structure refinement
یا
theoretical refinement
تصحیحات نظریه ایی
١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

24 طیف سنج رامان
١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

25 بخش نا متحرک سنگ
١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

26 بخش نا متحرک گوشته ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

27 پوسته، لایه ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

28 ادامه داشتن ١٣٩٩/٠٦/٢٠
|

29 گسترده شده اند

The ore layers are stretched for great distances
لایه های کانسنگی تا فواصل زیادی گسترده شده اند
١٣٩٩/٠٦/١٩
|

30 مسائل ١٣٩٩/٠٦/١٩
|

31 حمایت می شود ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

32 مکانی در سوئیس
١٣٩٩/٠٦/١٥
|

33 پیومیس برخوردی
پوکه برخوردی
١٣٩٩/٠٦/١٥
|

34 احتمالا ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

35 دوازده وجهی لوزی شکل ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

36 نور انتقالی
١٣٩٩/٠٦/١٤
|

37 خط کامل، خط یکدستی که مانند نقطه چین نباشد ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

38 نا اشباع ١٣٩٩/٠٦/١٣
|

39 پسا اسپینل ١٣٩٩/٠٦/١٢
|