برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نظری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Slip my mind
=forgot
یعنی فراموش کردن
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

2 احتکار و ذخیره کردن ١٣٩٩/١١/٠٤
|