برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نازی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 یک نوع پیام رسان
و اگر دنبال چه خبر هستید یعنی:what's up😁
نازنین فاطمه ترکانلو
١٤٠٠/٠٢/١٨
|

2 بازی ضد استرس
و معنی:
کثافت و آشغال
١٤٠٠/٠١/٢٧
|

3 هندز فری یا هدفون ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

4 دبیرستان
دوره اول یا دوم دبیرستان و راهنمایی
١٣٩٩/١٢/٠٧
|

5 ترکان اسم یکی از کوه های اسفیدان است و بعضی آدمای اسفیدان برای فامیل انتخاب کردند ١٣٩٩/١١/٢٥
|

6 برای منفی کردن جمله است مثل:
I do not have candy
یا
I do not like candy
١٣٩٩/١١/١٨
|

7 همچین کلمه تی وجود خارجی ندارد ١٣٩٩/١١/١٠
|

8 تک شاخ دوست داشتی
یا تک شاخ دلربا
١٣٩٩/١١/٠٢
|

9 همون کافه خودمون
قهوه هم میشه برای همین اسم یک نوع قهوه علی کافه است
پس معتی قهوه تلخ هم میدهد
١٣٩٩/١١/٠١
|

10 به غیر از معنی دوست داشتن معنی
مثلا هم میده
مثلا: A like aunt یعنی آ مثل خاله
١٣٩٩/١٠/٣٠
|

11 اسم یک گروه پلیس یا اطلاعاتی در ترکیه ١٣٩٩/١٠/٣٠
|