برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هیربد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گروه سه‌گانه از کشورها، مردم وسایر
نمونه: سه کشور اروپایی= تروئیکای اروپا
١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

2 پیش‌کشیده شدن ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

3 جلب توجه کردن=نگاه/نگرش را به خود گرفتن ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

4 برپایه داده‌های راستین (واقعی) [و نه پیش‌بینی] ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

5 کمتربهینه، کمترپسندیده، کمتردلپذیر، پایینِ‌میانگین ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

6 بلاک کردن (در رسانه‌های همگانی)= بستن دسترسی ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

7 پروتکل = شیوه‌نامه ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|