برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مینا تنها

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فکر کردن در مورد چیزی که خیلی میخواهید ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

2 خالی کردن ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

3 بی ارزش ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

4 یعنی با رفتار گفتار یا ظاهر یک تصویر در ذهن افراد ایجاد کردن ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

5 a while برای بیان طول مدت استفاده میشود که با توجه به اینکه با چه حرفی قبل از ان استفاده شود معنی ان فرق میکند
1-in a while یعنی بزودی
2-for a ...
١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

6 یعنی کسی را برای خوردن غذا یا نوشیدنی به خانه خودتان دعوت کرده اید و اوبه خانه شما می اید ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

7 تکه ای مسطح از گوشت قرمز یا گوشت ماهی گفته میشود البته بیشتر در موردتکه ای مسطح از گوشت گاو گفته میشود ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

8 زود بیا؛ موقعیکه میخواهیم به کسی بگوییم عجله کن زود بیا استفاده میکنیم ١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

9 به نوعی موسیقی گفته میشود که پیچیده و سخت نباشد ١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

10 با دقت وتوجه انجام دادن کار ١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

11 از دیدن چیزی لذت بردن ١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

12 اخر وقت واخرین کارکه در انتهای شب انجام میدهیم.
١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

13 a prized possession is one that is very important to you ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 litter
• The tourists left a tail of litter behind them.
• توریست ها با ریختن زباله رد پایی پشت سرشان برجا گذاشته بودند
١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

2 nowhere
• The house was nowhere near the sea.
• خانه در جایی ناشناخته نزدیک به دریا بود
١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

3 nowhere
• They came out of nowhere.
• انها غیر منتظره وناگهانی امدند
١٣٩٩/٠٦/٢٧
|