زهرا نصرالهی

زهرا نصرالهی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdisposal authority٢٣:٣١ - ١٣٩٩/١٠/٠٧مسند سازی امحا ( اوراق زاید )گزارش
0 | 0
diploma tie٢٣:٢٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٧گردآوری و مبادله اسناد رسمی، سند شناسیگزارش
0 | 0
diploma٢٣:٢٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٧سند، منشورگزارش
2 | 1
special collection٢٣:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٧مجموعه تخصصیگزارش
2 | 0
alternative version٢٢:٥٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٧نسخه ثانویهگزارش
0 | 0
imitative copy٢٢:٥٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٧رونوشت تقلیدیگزارش
0 | 0
whole٢٢:٤٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٧مجموعه کاملگزارش
9 | 2
request slip٢٢:٤٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٧درخواست جابجاییگزارش
0 | 0
call slip٢٢:٤٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٧[آرشیو] بازیابی با خطاگزارش
0 | 0
call number٢٢:٤١ - ١٣٩٩/١٠/٠٧[آرشیو] نشانه بازیابیگزارش
0 | 0
slip law٢٢:٣٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٧[آرشیو]قاعده تک کاغذیگزارش
0 | 0
slip sheet٢٢:٣٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٧صفحه اضافیگزارش
0 | 0
bulk dates١٧:٥٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٥تاریخ‎های گروهی، تاریخ های کلیگزارش
0 | 0
migrated archives١٧:٤٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٥آرشیوهای کوچ شدهگزارش
0 | 0
born digital١٥:٥٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٣بازتولید در محیط دیجیتالگزارش
0 | 0
collection level١٠:٠٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٣سطح مجموعه ( اسناد )گزارش
0 | 0
artifactual value٢٣:١٣ - ١٣٩٩/٠٧/١٩ارزش پایه آثارگزارش
2 | 0
ansated٢٣:٠٧ - ١٣٩٩/٠٧/١٩شرح منفرد در حاشیهگزارش
2 | 0
paste up١٠:٢٥ - ١٣٩٩/٠٧/١٧در حال چسباندنگزارش
2 | 0
indexing records١٧:٣٣ - ١٣٩٩/٠٧/١٦طبقه بندی اسنادگزارش
2 | 0
indentity١٧:٣٢ - ١٣٩٩/٠٧/١٦شناساییگزارش
2 | 0
imprescriptibility١٧:٣٠ - ١٣٩٩/٠٧/١٦غیرقابل توصیف بودنگزارش
2 | 0
felt mark٢٢:٣٨ - ١٣٩٩/٠٧/١٥نقش نمدگزارش
2 | 0
feedback٢٢:٢٧ - ١٣٩٩/٠٧/١٥اطلاعاتگزارش
12 | 1
family papers٢٢:٢٥ - ١٣٩٩/٠٧/١٥اوارق خانوادگیگزارش
0 | 0
fading٢٢:٢٣ - ١٣٩٩/٠٧/١٥تغییر رنگ کاغذ، بی رنگ شدن، رنگ پریدگیگزارش
9 | 0
facsimile archive١٥:٤٤ - ١٣٩٩/٠٧/١٥آرشیو نمابردیگزارش
0 | 0
facilitative records١٥:٤٣ - ١٣٩٩/٠٧/١٥تسهیل سوابقگزارش
0 | 0
faceted classification١٥:٤٢ - ١٣٩٩/٠٧/١٥طبقه بندی آسانگزارش
0 | 1
exhausted edition١٥:٣٩ - ١٣٩٩/٠٧/١٥چاپ نایابگزارش
0 | 0
etymology١٥:٣٧ - ١٣٩٩/٠٧/١٥ریشه شناسیگزارش
71 | 0
estray record١٥:٣٥ - ١٣٩٩/٠٧/١٥ثبت نا به جاگزارش
0 | 0
time lapse photography١٧:٠١ - ١٣٩٩/٠٥/١١فیلمبرداری متناوبگزارش
5 | 1
recordkeeping requirements١٢:١٢ - ١٣٩٩/٠٥/١٠مقررات نگهداری اسنادگزارش
0 | 0
reborn digital١٢:٠٤ - ١٣٩٩/٠٥/١٠بازتولید در محیط دیجیتالگزارش
0 | 0
raking light١١:٥٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٠نور مایلگزارش
0 | 0
preservation metadata١٩:٥٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٩فراداده حفاظتیگزارش
0 | 0
preservation copy١٩:٤٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠٩نسخه حفظ شو ، نسخه حفاظت شدهگزارش
2 | 0
preprint١٩:٤٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٩نسخه پیش از انتشارگزارش
30 | 1
physical custody١٨:٥٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٩مراقبت فیزیکیگزارش
2 | 0
papyrology١٨:٠٦ - ١٣٩٩/٠٥/٠٩قرطاس شناسیگزارش
2 | 0
paperwork management١٨:٠٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٩مدیریت منابع کاغذیگزارش
0 | 0
paperwork١٧:٥٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٩منابع کاغذیگزارش
5 | 1
out of print١٨:٤٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨نایاب [کتاب]گزارش
9 | 0
mockumentary١٧:٤٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨مستند نماییگزارش
2 | 0
mitigation١٧:٤٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨کاهش انتشارگزارش
5 | 1
communication١٧:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/٠٦[آرشیو و کتابداری] رفتار اطلاعاتی، ارتباطاتگزارش
12 | 0
in house archives١٧:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥آرشیو موسسه ای، آرشیودرون سازمانیگزارش
0 | 0
imbibition process١٧:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥فرایند استفادهگزارش
0 | 0
iconographic archives١٧:١٢ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥آرشیو تصویریگزارش
0 | 0