برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

nasrin aghabigloui

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 میشه گفت در آستانه ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

2 برای ١٤٠٠/٠٤/٠٤
|

3 به گونه ای که ١٤٠٠/٠٤/٠٤
|

4 در کنار ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

5 به فعلیت رساندن ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

6 هدف نهایی ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

7 بهره مندی از ١٤٠٠/٠٣/١٨
|

8 منتفعان ١٤٠٠/٠٣/١٧
|

9 تشکیل شدن ١٤٠٠/٠٣/١٥
|

10 اصلاح کردن ١٤٠٠/٠٣/١٣
|

11 اجرا
١٤٠٠/٠٣/١١
|

12 برپایی ١٤٠٠/٠٣/٠٣
|

13 حمایت
١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

14 در کنار ١٤٠٠/٠٢/١٥
|

15 مصرف کننده
١٣٩٩/١١/٢٢
|

16 استفاده کننده ١٣٩٩/١١/١٩
|