برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ناصر علی صفائی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ابونیت=solid rubber= لاستیک سیاه ١٤٠٠/٠٢/١٤
|