ناهیدعظانی

ناهیدعظانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهinferred١٩:٢٠ - ١٤٠٠/١٠/١٤استنباط کردنگزارش
2 | 0
flourished١٩:١٨ - ١٤٠٠/١٠/١٤تکامل یافتنگزارش
0 | 0
archy١٢:٣٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٩سلسله مراتبگزارش
0 | 0
viwe١٨:٥٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٣احترامگزارش
0 | 0
catarrhine١٥:٠٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٢راست بینیانگزارش
0 | 0
conjectuon١٤:٢١ - ١٤٠٠/٠٧/١٢مجاورتگزارش
0 | 0
overlooking٢٢:٢٩ - ١٤٠٠/٠٧/١٠نقل مکانگزارش
0 | 0
heaping praise١٠:١٩ - ١٤٠٠/٠٧/٠٦تعریف وتمجیدگزارش
2 | 0
interweaving١١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٧/٠٢همبستگیگزارش
0 | 0
spilt over١٤:٠٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٨Separateگزارش
0 | 0
vows١٣:٥٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٨Promisesگزارش
9 | 1
bids١٣:٥٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٨Disagreeگزارش
9 | 1
paparazzi١٢:٥٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٨خبرنگار یا عکاس آزاد گزارش
2 | 0
rear door١١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٨دربانگزارش
0 | 1
arrangmant٢٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٣/١١دسته بندی، تنظیم گزارش
0 | 0
rough cut٢٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/١٧نسخه اول فیلم بعداز کنار ه0م گذاشتن همه برداشتها یا پلن هاگزارش
2 | 1
rough cut٢٢:٥٩ - ١٤٠٠/٠١/١٧نسخه اولیه فیلم بعد توافقی اولیه، the first version of a film after the different scenes have been put together گزارش
7 | 0
speedaholic١٨:٤٦ - ١٤٠٠/٠١/١٧اصطلاح عشق سرعتگزارش
5 | 1
intaxicating١٤:٣٥ - ١٤٠٠/٠١/١٧لذت بخشگزارش
0 | 1
shovelfuls١٢:٥٥ - ١٤٠٠/٠١/١٧به اندازه یک بیل پر، the amount that a shovel can holdگزارش
2 | 0
shovelfuls١٢:٥٤ - ١٤٠٠/٠١/١٧به اندازه یک بیل پرگزارش
0 | 0
captures١٣:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/١٦گرفتن، بدست آوردنگزارش
2 | 1
can the weather drive١٣:٢٦ - ١٤٠٠/٠١/١٦آب وهوا، تغییرات جوی، می تواند باعث تغییر روحیه یاحالات افراد شود.گزارش
0 | 0
eco guilt١٢:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/١٦احساس پشیمانی از گناه یاندامت بعد از انجام کار نادرست یااحساس گناه از انجام کار نام افق طبیعت ومحیط زیست، مثل شکستن شاخه درخت یا باز گذاشتن آب حین مس ... گزارش
30 | 1
bargaining١٠:١٨ - ١٤٠٠/٠١/١٦چانه زدنگزارش
2 | 0
vanisshed٢٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠١/١٥ازبین رفته، کاسته شدهگزارش
0 | 0
emazing١٩:٠٣ - ١٤٠٠/٠١/١٥Weird, bizzar, عجیبگزارش
0 | 0
GP١٣:١٠ - ١٤٠٠/٠١/١٥( general practitioner ( family doctorگزارش
16 | 0
ER١٢:٣١ - ١٤٠٠/٠١/١٥کمک های ویژه بیمارستانگزارش
14 | 1
GP١٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/١٥پزشک عمومیگزارش
16 | 0
under the weather١٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠١/١٥احساس بیماری وکسالتگزارش
9 | 1
cyberchondriac١٢:١٨ - ١٤٠٠/٠١/١٥خود بیمار انگاریگزارش
12 | 1
colapsed٠٩:٤٢ - ١٤٠٠/٠١/١٥غش کرده یا بیهوش برروی زمین افتاده، unconsciousnessگزارش
0 | 0
tightfisted٢٠:٢١ - ١٤٠٠/٠١/١٤شروح peopleگزارش
0 | 1
easygoing٢٠:١٨ - ١٤٠٠/٠١/١٤They take the life easyگزارش
0 | 0
easygoing٢٠:١٧ - ١٤٠٠/٠١/١٤خونسرد، آسان گیرگزارش
5 | 0
initials١٤:٢٩ - ١٤٠٠/٠١/١٤حرف اول یا حروف اول نام گزارش
14 | 1
coincidenses١٤:٢١ - ١٤٠٠/٠١/١٤انطباقگزارش
0 | 0
vacancies١٣:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/١٤فرصت های شغلی گزارش
5 | 1
recruite١٣:٠٣ - ١٤٠٠/٠١/١٤استخدامکردن نیروی تازهگزارش
7 | 0
clucking١٢:٢٤ - ١٤٠٠/٠١/١٤قد قد کردن، صدای پرنده درآوردنگزارش
5 | 1
cofounder١٢:٢١ - ١٤٠٠/٠١/١٤بنیانگذار، موسسش شرکت گزارش
21 | 1
pioneers١٢:١٦ - ١٤٠٠/٠١/١٤اولین، پیشگام، مقدم، گزارش
2 | 1
think on their feet١٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠١/١٤خودش فکر می کند گزارش
2 | 1
bizzare١٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠١/١٤عجیب، odd, strange, گزارش
12 | 1
kneel down١١:٣١ - ١٣٩٩/١٢/٢٣زانو زدن برای احترامگزارش
16 | 1
اکینزی١٧:٥٧ - ١٣٩٩/١١/٣٠بی حرکتی، فقدان حرکتگزارش
0 | 0
اکینزی١٧:٢٨ - ١٣٩٩/١١/٣٠بی حرکتی، فقدان حرکت بدنیگزارش
0 | 0
alogia١٧:١٠ - ١٣٩٩/١١/٣٠ناتوانی برای صحبت کردن یا ناگوییگزارش
2 | 0
3inches١١:٥٥ - ١٣٩٩/١١/٢٩سه اینچگزارش
0 | 0