برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Azad

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 عروس دريايي ، شاخك هاي حسي دارد ساده ترين گردش مواد در عروس دريايي ميباشد و انتقال مواد در آن انتشار صورت ميگيرد ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

52 بخشي بنام لكه زرد ميباشد كه در امتداد محور نوري چشم قرار گرفته است و سلولهاي مخروطي آن بسيار زيادي از سلولهاي استوانه ي ميباشد ( سلولهاي استوانه اي ... ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

53 محل تشكيل در شبكيه بخشي بنام لكه زرد ميباشد كه در امتداد محور نوري چشم قرار دارد و سلولهاي مخروطي آن بسيار زياد تر از سلولهاي استوانه اي ميباشد ( در ... ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

54 قرينه > زلاليه > عدسي > زحاجيه ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

55 عصب بينايي در قشر لوب پس سري ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

56 مايع ژله اي و شفاف كه محور نوري چشم است ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

57 در علم بينايي زجاجيه ماده ژله اي و شفاف و زلاليه مايع شفاف كه تغذيه قرينه ، عنبيه و عدسي را بر عهده دارد ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

58 شبكيه چشم كه محل تشگيل تصوير روي شبكيه است ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

59 شبكيه (محل تشكيل تصوير) مربوط به شبكيه چشم عصب بينايي ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

60 قشر مخ در لوب پس سري كه عصب بينايي را نيز اداره ميكند ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

61 عصب بينايي ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

62 قوه يناطقه. زبان ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

63 انقباض خفيفي در حالت آرامش وجود دارد حفظ سر و گردن روي تنه ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

64 سمپاتيك حالت آرامش ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

65 موافق. گشاده روي. شاد آور (مردمك گشاد شدن) ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

66 سمپاتيك. موافق. خوشنودي.( مردمك گشادي) ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

67 جريان خون را به سوي قلب و ماهيچه هاي اسكلتي هدايت ميكند ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

68 دستگاه لمبيك كه شبكه گسترده اي از نرونها كه تالاموس و هيپوتالاموس رابه قشر مخ متصل مي كند
اعمال ليمبيك :حافظه و يادگيري شبيه مخ ميباشد ، احساسات ...
١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

69 تالاموس و هيپوتالاموس ( تقويت پيام حسي قبل از رسيدن به قشر مخ ) و ( تنظيم اعمال غدد ترشح كننده هورمونها بيشتر درون ربز و تنظيم فشار اسمزي پلاسماي خ ... ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

70 ماده خاكستري ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

71 قشر نخاع ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

72 اعمال مخچه (مركز هماهنگي و يادگيري) ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

73 شورانگیز، مهیج، احساساتى، موثر، برانگيزنده ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

74 دوشيزگي ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

75 هم اعتقاد ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

76 علوم مامايي ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

77 خورشيد تابان ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

78 جشن ملايم ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

79 برگزاري ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

80 ملايم ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

81 مرور كردن خواندن ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

82 جشن در روز مناسب ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

83 مستقيمأ جفت شده ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

84 برگزيده محبوب موسي ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

85 برگزيده محبوب ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

86 خريد روز مناسب ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

87 ساخت مصلحتي ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

88 سلطان نشين دلم ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

89 مونس ، همراه همدم ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

90 استخر آبي ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

91 متعلق به موسي ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

92 متعلق به كنار دربا (آراز) ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

93 برزخ بهشتي ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

94 ساخت ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

95 جشن در روز مناسب ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

96 در محضر ثبت عقد نكاح كردن ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

97 عقد نكاح محضري در آوردن. محضر ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

98 به عقد نكاح در آوردن ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

99 الگوي نخستين ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

100 طرح كلي. الگو واري ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|