برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Azad

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 عقلاني دهني روشنفكري هوشمندي خردمند ١٣٩٧/٠٥/١١
|

2 روشنفكري هوشمندي ١٣٩٧/٠٥/١١
|

3 با عرض سلام به لطف فرموندصحت ، اقاي بهداروند. لازم بدكر است. از اينكه اسم مبارك خوشايند پرافتخار عبدالله وند رو سينه حمل ميكنيد وقتي طايفه اتحاد ... ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

4 خبر خواهم داد ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

5 خبر دادن ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

6 ايمن داشت محافظ ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

7 قدم يكا بودن ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

8 از زندگي من گمشو ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

9 راحت كشتن ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

10 حالت نا تعادل ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

11 ببينم له ميكنم ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

12 همه همكلاسها شاهد ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

13 ارتباط نبود ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

14 چجور بفهمونم ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

15 ارتباط نداشتن ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

16 دروغ ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

17 از زمين برداشتن ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

18 د هووووي. زمان عصباني شدن و نتوانستن كنترل خشم ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

19 آقاي خودم ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

20 اختيار داشتن ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

21 افراد مزاحم ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

22 سالن ها
راه رو
١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

23 سالن موسيقي ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

24 ميوكارد همان لايه مياني عضلاني و قابل انقباض است ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

25 ميوكارد. . لايه ميوكارد قطورترين لايه قلب است لايه ميوكارد قلب ، اغلب علاوه بر ماهيچه معمولي قلب بافت گرهي هادي نيز دارد كه نوعي بافت ماهيچه اي تمي ... ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

26 دريچه سه لختي. بين دهليز راست و بطن راست دريچه سه لختي وجود دارد ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

27 دريچه سيني. درابتدا سرخرگ آثورت و سرخرگ ششي، دريچه سيني شكل وجود دارد ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

28 ميترال. بين دهليز چپ و بطن چپ، دريچه دو لختي ( ميترال) وجود دارد ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

29 بين دهليز راست و بطن راست ، دريچه ي سه لختي وجود دارد ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

30 گنجايش بطن ها . گنجايش بطن ها بيشتر از دهايزها است ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

31 لايه داخلي ، آندوكاردنام دارد و از بافت پوششي است كه سطح دروني حفرات قلب ( دهليزها و بطن ها ) را ميپوشاند ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

32 ميو كارد قطورترين لايه قلب است. لايه مياني ميوكارد نام دارد قطور عضلاني وو قابل انقباض است ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

33 كرمكي خارش دار ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

34 كرم خاكي ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

35 دستگاه گردش خون ملخ ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

36 ملخ باز ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

37 سرخرگ ششي خون تيره را به مويرگ هاي كيسه هاي هرايي ميرساند ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

38 سياهرگ ششي خون روشن رااز مويرگ هاي كيسه هاي هوايي خارج مي كند ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

39 لايه ميو كارد قلب ،علاوه بر ماهيچه ي معمولي قلب ، بافت گرهي (هادي) نيز دارد كه نوعي بافت ماهيچه اي تمايز نيافته است ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

40 تارهاي گرهي. رشته ماهيچه اي هستند كه براي انتقال پيام الكتريكي اختصاصي شده اند ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

41 حفره هاي قلب . دهليزها . در حالي كه پيام الكترونيكي در حال پخش شدن در بطن هاست ، دهليزها( حفره هاي قلب) در حال انقباض هستن ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

42 پيام الكتريكي در دهليز ها منتشر ميشود و رشته هاي ماهيچه اي كه براي انتقال پيام الكترونيكي اختصاصي شده اند پيام هاي الكتريكي در بطن ها منتشر مي شو ... ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

43 سالن پذيرايي ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

44 سالن رقص ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

45 حرف هاي عاشقانه خودماني ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

46 حسن نيت ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

47 متخصص قلب عاشق. عشقي كه به قلب معشوق تسلط و آشنايي كامل دارد متقابل بهم بودن ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

48 متخصص قلب عاشق ( 😊 كسي كه تسلط كامل هم به قلب و دماي بدنت داره) ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

49 آدرنالين. اپي نفرين اندام هدف قلب وشش ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

50 هوش ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|