نفیسه

نفیسه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهanti inflammatory agent١٨:٣٥ - ١٣٩٩/١٠/١٦داروی ضد التهابگزارش
7 | 1
cox 2inhibitor١٨:٣٨ - ١٣٩٩/١٠/١٦داروی NSAID که با بیماری های معده تداخل نداردگزارش
5 | 1
trousseau sign١٨:٣٥ - ١٣٩٩/١٠/١٦دو اثر از علامت های هیپوکلسمیگزارش
2 | 1
rheumatology١٨:٣٣ - ١٣٩٩/١٠/١٦علم مطالعه بیماری های روماتیکگزارش
2 | 1
chvostek sign١٨:٣٢ - ١٣٩٩/١٠/١٦در اثر کمبود کلسیم وقتی فرد به عصب فاشیای صورت ضربه بزنه انقباض صورت ایجاد میشودگزارش
7 | 1
tetanus١٨:٢٨ - ١٣٩٩/١٠/١٦بیماری کزازگزارش
9 | 1
tetany١٨:٢٩ - ١٣٩٩/١٠/١٦اسپاسم و کرامپ در عضله در اثر اختلال یون کلسیمگزارش
12 | 1
spasticity١٨:٢٨ - ١٣٩٩/١٠/١٦افزایش تن عضلاتگزارش
5 | 1
rhabdomyosarcoma١٨:٢٧ - ١٣٩٩/١٠/١٦تومور بدخیم عضله پیکریگزارش
2 | 1
rhabdomyoma١٨:٢٦ - ١٣٩٩/١٠/١٦تومور خوش خیم عضلهگزارش
0 | 1
fibrositis١٨:٢٥ - ١٣٩٩/١٠/١٦التهاب بافت فیبروزی دور عضلهگزارش
0 | 1
clonus١٨:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/١٦حرکات انقباض و ریلکس عضله متناوب و پشت همگزارش
2 | 1
fibromyositis١٨:٢٤ - ١٣٩٩/١٠/١٦التهاب بافت عضله و مفصلگزارش
0 | 1
fasciculation١٨:٢١ - ١٣٩٩/١٠/١٦حرکات پرش و لرز در عضلهگزارش
5 | 1
contracture١٨:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/١٦انقباض دائمی در عضلهگزارش
2 | 1
kinesthesia١٨:٠٦ - ١٣٩٩/١٠/١٦دونستن موقعیت فضایی فردگزارش
9 | 1
avulsion١٨:١٤ - ١٣٩٩/١٠/١٦کنده شدن عضلهگزارش
2 | 1
athetosis١٨:١٢ - ١٣٩٩/١٠/١٦حرکات پیچی و نامنظم و ارام خصوصا در دستگزارش
2 | 1
asterixis١٨:١٠ - ١٣٩٩/١٠/١٦حرکت ناگهانی و تنش خصوصا در دستگزارش
7 | 1
lactate١٨:٠٩ - ١٣٩٩/١٠/١٦آسیب در عضله که در اثر نرسیدن کافی اکسیژن به اون تولید و باعث درد میشودگزارش
0 | 1
kinesthesia١٨:٠٦ - ١٣٩٩/١٠/١٦دونستم موقعیت فضایی فردگزارش
0 | 1
creatine kinase١٨:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/١٦آنزیمی که در همه عضلات یافت میشودگزارش
0 | 0
tenosynovitis١٨:٠٢ - ١٣٩٩/١٠/١٦التهاب تاندون و غشای آنگزارش
9 | 0
tendinitis١٧:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/١٦التهاب تاندونگزارش
2 | 0
strain١٧:٥٨ - ١٣٩٩/١٠/١٦اختلال کشیدگی عضلهگزارش
7 | 1
repetitive strain injury١٧:٥٧ - ١٣٩٩/١٠/١٦آسیب مکرر مفاصل در اثر بعضی از مشاغل یا حرکات خاص ایجاد میشودگزارش
5 | 0
polymyositis١٧:٥٦ - ١٣٩٩/١٠/١٦بیماری التهاب عضله با منشا نامعلومگزارش
2 | 0
myasthenia gravis١٧:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/١٦بیماری که به پیوندگاه غضب و عضله حمله میشودگزارش
0 | 0
muscular dystrophy١٧:٥٤ - ١٣٩٩/١٠/١٦نقص در تشکیل عضله که معمولا وراثتی استگزارش
0 | 0
fibromyalgia syndrome١٧:٥٢ - ١٣٩٩/١٠/١٦سندرم بافت عضله و سفتی همزمان با منشا نامعلومگزارش
2 | 0
dermatomyositis١٧:٥١ - ١٣٩٩/١٠/١٦التهاب همزمان پوست و عضله زیر اونگزارش
5 | 0
chronic fatigue syndrome١٧:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/١٦سندرم خستگی مزمن در عضلاتگزارش
0 | 0
amyotrophic lateral sclerosis١٧:٣٦ - ١٣٩٩/١٠/١٦تحلیل عضلهگزارش
0 | 1
tonostosis١٧:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/١٦سفت و سخت شدن تاندونگزارش
0 | 0
ton o١٦:٥٧ - ١٣٩٩/١٠/١٦کارگزارش
0 | 0
tonus١٦:٥٣ - ١٣٩٩/١٠/١٦یک انقباض طبیعی که در همه عضلات وجود داردگزارش
0 | 0
ergonomics١٧:٠٥ - ١٣٩٩/١٠/١٦مطالعه کار و انرژیگزارش
0 | 1
cardiotonic١٧:٠٤ - ١٣٩٩/١٠/١٦داشتن اثر تقویتی روی عضله قلبگزارش
2 | 0
fasciodesis١٧:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/١٦چسبیدن فاشیا ها به هم یا به تاندونگزارش
0 | 0
inotropic١٧:٠١ - ١٣٩٩/١٠/١٦موقر بر فیبر عضلهگزارش
2 | 0
musculature١٧:٠٠ - ١٣٩٩/١٠/١٦چیدمان عضلات در بدنگزارش
2 | 0
myositis١٦:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/١٦التهاب عضلهگزارش
0 | 0
kinoo١٦:٥٨ - ١٣٩٩/١٠/١٦حرکتگزارش
0 | 0
ton o١٦:٥٧ - ١٣٩٩/١٠/١٦تن عضلهگزارش
0 | 0
ten o١٦:٥٦ - ١٣٩٩/١٠/١٦تاندونگزارش
0 | 0
fasci o١٦:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/١٦غشای اطراف عضلهگزارش
0 | 0
tendon١٦:٥٣ - ١٣٩٩/١٠/١٦بافت فیبری که عضله را به استخوان میچسباندگزارش
5 | 0
synergist١٦:٥٢ - ١٣٩٩/١٠/١٦عضله کمک کننده به اگونیست برای انقباضگزارش
14 | 0
fascicle١٦:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/١٦یک دسته ایی از عضلاتگزارش
2 | 0
fascia١٦:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/١٦بافت فیبرنوری دور عضلات پوشیده شدهگزارش
9 | 1