برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ناصر ناچاری

ناصر ناچاری واژگان طنز و جالب در واقع تغییر کلمات یا عبارات به کلمه یا عبارت متضاد یا مترادف که طنز گونه ویا جالب باشدو شاید هم از نظر بعضی اساتید این گونه تغییر در واژگان فارسی نوعی بدعت ناشایست تلقی شود صرفا جهت شوخی میباشد و انتشار یا عدم انتشار آن منوط به صلاحدید صاحبنظران میباشد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 میتوان واژه طنز گونه متناسب با کلمه فریزر با توجه به معنی free که مفهومش رابه فارسی ،آزاد ،مجانی ، یا مفت ،یا رایگان میشود درنظر گرفت حرف مفت زدن آ ... ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

2 متضاد طنز یا جالب نام شخصیت معروف و آزادیخواه کوبایی چگوارا را میتوان چه ناگوار عنوان کرد ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

3 متضاد طنز گونه یا شاید صرفا جالب برای کلمه دشوار میتوان سشوار را عنوان نمود ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

4 عبارت متضاد و طنز گونه برای کلمه( مزدور) با لحاظ بیان آوایی و شنیداری میتوان عبارت خیار نزدیک را عنوان نمود ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

5 با توجه به اینکه در زبان آذری ( بیر) را در شمارش اعداد برای عدد یک بیان میکنند ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

6 واژ ه طنز و فان متناسب با کلمه بیت المال با توجه به اینکه در اکثر روستاها و دربین دامداران به دامهای خود (مال) میگویند میشود خانه حیوانات اهلی یا طوی ... ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

7 قفس شیر
١٤٠٠/٠١/٢٢
|

8 دادوفریاد بیشتر ١٤٠٠/٠١/٢١
|

9 مطمئن نیستم اما به شوخی و طنز گونه معنی کلمه زنبوردار شاید این باشد : مردی که خانمش بور و بلوند باشد ١٤٠٠/٠١/٢١
|

10 شاید میشد نام کشور گل پرور و زیبای هلند رو ، عجولند یا بی صبروطاقت هستند بگذارند ١٤٠٠/٠١/٢١
|

11 بوفالو : به جانوارانی که شامه قوی دارند و حس بویایی کاربردی ترین و مهم ترین مولفه جهت بقا آنهاست وبا دنبال کردن بو میتوانند به سبد کالای خود از هرم ... ١٤٠٠/٠١/٢١
|

12 چرا میگن کربلا نمیگن کورناقلا ١٤٠٠/٠١/٢١
|

13 چرا میگویند ابریشم خوب است من میگم آفتابی نشم بهتر است ١٤٠٠/٠١/٢١
|

14 واژه طنزگونه متناسب با کالباس رو میتوان اتوبوس تلفنی عنوان نمود میشود اتوبوسی که هنوز نرسیده نیز پیشنهاد داد ، به ایستگاه نرسیده منظور ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

15 با تخفیف در حرف( ه) در کلمه تهران و بیشتر در حالت آوایی وشنیداری کلمه ترانزیستور ،متناسب پیشنهادی ناچار ناصری گونه اش را میتوان مانند زیستن در تهران ... ١٤٠٠/٠١/١٩
|

16 با تخفیف و اغماز از حرف همزه و همچنین با توجه به معنی( سو )به معنی آب در زبان آذری متناسب طنزگونه با کلمه( سواستفاده) میتوان( مصرف آب )را عنوان نمود ١٤٠٠/٠١/١٩
|

17 واژه طنزگونه با واژه ملاقاتی با تخفیف واغماز در الفبای (ت) به جای( طا ) که البته این نوع تنوع املایی بین این دو حرف مرسوم است مانند اتاق واطاق ، تهرا ... ١٤٠٠/٠١/١٩
|

18 واژه شاید قابل ملاحظه صرفا برای کلمه برانکارد میشود چاقوی تیز ١٤٠٠/٠١/١٩
|

19 با احترام به اسم زیبای آقایان صاحب این نام صرفا جهت زنگ تفریح شما اساتید واژه طنز گونه متناسب با بهادر میشود قیمت درب ١٤٠٠/٠١/١٩
|

20 لبنیات: توضیح طنز متناسب با لبنیات عبارتست از نیت هایی که فقط کلامی بیان میشوند و دلی و عملی نیستند ١٤٠٠/٠١/١٩
|

21 با توجه به اینکه سوریه از دو بخش (سو)و (ریه)تشکیل شده همچنین در زبان ترکی سو به معنی آب میباشدواژگان طنزگونه ویا شاید فقط جالب متناسب با آن میشود : آ ... ١٤٠٠/٠١/١٩
|