ناصر ناچاری

ناصر ناچاری واژگان طنز و جالب در واقع تغییر کلمات یا عبارات به کلمه یا عبارت متضاد یا مترادف که طنز گونه ویا جالب باشدو شاید هم از نظر بعضی اساتید این گونه تغییر در واژگان فارسی نوعی بدعت ناشایست تلقی شود صرفا جهت شوخی میباشد و انتشار یا عدم انتشار آن منوط به صلاحدید صاحبنظران میباشد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهمستمری موش ابتدای معده١٣:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٦مفهوم طنز گونه متناسب با مستمری که از سه قسمت ( مس ( موش لاتین ) / ته ( انتها ) / مری ) با لحاظ آوایی وشنیداری میتوان ( موش ابتدای معده ) که درواقع ه ... گزارش
0 | 0
بلقوه باطری زنگ زده١٣:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٦عبارت مترادف طنز گونه یا صرفا جالب بسته به سلایق مختلف برای کلمه بالقوه که با لحاظ آوایی وشنیداری از دو قسمت ( بل ) که در انگلیسی با مفهوم زنگ و قوه ... گزارش
0 | 0
یادگاری خاطره درشکه١٣:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠٦عبارت متضاد طنز گونه یا شاید جالب با توجه به سلایق مختلف برای یادگاری میتوان خاطره درشکه یا خاطره دلیجان که میتواند منظور خاطره شهر دلیجان یا خاطره ب ... گزارش
0 | 0
پلاسما به ما ملحق شو١٣:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٦عبارت متناسب طنز گونه و شاید صرفا جالب متناسب با پلاسما که از ( پلاس ) به معنی اضافه شدن و ( ما ) که ضمیر اشاره جمع تشکیل شده میتوان جمله به ما ملحق ... گزارش
0 | 0
ابتنی نون ناتنی١٣:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/٠١متضاد طنز گونه آبتنی میتوان نون ناتنی را عنوان نمودگزارش
0 | 0
تیروئید مرداد و نوروز١٣:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠١متضاد شاید صرفا جالب وبه صورت شنیداری نه املایی برای تیروئید مرداد ونوروز میشودگزارش
0 | 0
زنجیره سهم غذای خانمها١٣:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠١در پادگانها و اماکن نظامی و گروههای آماد و پشتیبانی بیشتر به سهم غذای افراد جیره گفته میشودگزارش
0 | 0
کاکتوس داش مشتی یا برادر مشهدی١٣:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠١متضاد طنزگونه آوایی وشنیداری با کاکتوس که از کاک مخفف کاکا که خوزستان وشیراز و بیشتر جنوب کشور به معنی برادر و توس ودر واقع طوس که نام قدیمی مشهد میب ... گزارش
0 | 0
فریزر حرف مفت ازاد یا زر مفت٠١:٤١ - ١٤٠٠/٠١/٢٦میتوان واژه طنز گونه متناسب با کلمه فریزر با توجه به معنی free که مفهومش رابه فارسی ، آزاد ، مجانی ، یا مفت ، یا رایگان میشود درنظر گرفت حرف مفت زدن ... گزارش
0 | 0
چگوارا چه ناگوار٠١:٣٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٦متضاد طنز یا جالب نام شخصیت معروف و آزادیخواه کوبایی چگوارا را میتوان چه ناگوار عنوان کردگزارش
0 | 0
دشوار سشوار٠١:٠٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٦متضاد طنز گونه یا شاید صرفا جالب برای کلمه دشوار میتوان سشوار را عنوان نمودگزارش
0 | 0
مزدور خیار نزدیک١٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠١/٢٣عبارت متضاد و طنز گونه برای کلمه ( مزدور ) با لحاظ بیان آوایی و شنیداری میتوان عبارت خیار نزدیک را عنوان نمودگزارش
0 | 0
تکبیر یکی یه دونه١٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٣با توجه به اینکه در زبان آذری ( بیر ) را در شمارش اعداد برای عدد یک بیان میکنندگزارش
0 | 0
بیت المال خانه حیوانات اهلی١٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠١/٢٣واژ ه طنز و فان متناسب با کلمه بیت المال با توجه به اینکه در اکثر روستاها و دربین دامداران به دامهای خود ( مال ) میگویند میشود خانه حیوانات اهلی یا ط ... گزارش
0 | 0
حافظ اسد٢٠:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/٢٢قفس شیر گزارش
0 | 0
مرداد١٢:٣٢ - ١٤٠٠/٠١/٢١دادوفریاد بیشترگزارش
0 | 0
زنبوردار١٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/٢١مطمئن نیستم اما به شوخی و طنز گونه معنی کلمه زنبوردار شاید این باشد : مردی که خانمش بور و بلوند باشدگزارش
0 | 0
هلند عجولند١٢:١٨ - ١٤٠٠/٠١/٢١شاید میشد نام کشور گل پرور و زیبای هلند رو ، عجولند یا بی صبروطاقت هستند بگذارندگزارش
0 | 0
بوفالو دنبال کننده بو١٢:١٣ - ١٤٠٠/٠١/٢١بوفالو : به جانوارانی که شامه قوی دارند و حس بویایی کاربردی ترین و مهم ترین مولفه جهت بقا آنهاست وبا دنبال کردن بو میتوانند به سبد کالای خود از هرم غ ... گزارش
0 | 0
کربلا کورناقلا١٢:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/٢١چرا میگن کربلا نمیگن کورناقلاگزارش
0 | 0
ابریشم افتابی نشم١٢:٠١ - ١٤٠٠/٠١/٢١چرا میگویند ابریشم خوب است من میگم آفتابی نشم بهتر استگزارش
0 | 0
کالباس اتوبوس تلفنی١٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠١/٢٠واژه طنزگونه متناسب با کالباس رو میتوان اتوبوس تلفنی عنوان نمود میشود اتوبوسی که هنوز نرسیده نیز پیشنهاد داد ، به ایستگاه نرسیده منظورگزارش
0 | 0
ترانزیستور مانند زندگی در تهران١٥:٢٩ - ١٤٠٠/٠١/١٩با تخفیف در حرف ( ه ) در کلمه تهران و بیشتر در حالت آوایی وشنیداری کلمه ترانزیستور ، متناسب پیشنهادی ناچار ناصری گونه اش را میتوان مانند زیستن در تهر ... گزارش
0 | 0
سو استفاده١٥:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/١٩با تخفیف و اغماز از حرف همزه و همچنین با توجه به معنی ( سو ) به معنی آب در زبان آذری متناسب طنزگونه با کلمه ( سواستفاده ) میتوان ( مصرف آب ) را عنوان ... گزارش
2 | 1
ملاقاتی روحانی عصبانی١٤:٤٣ - ١٤٠٠/٠١/١٩واژه طنزگونه با واژه ملاقاتی با تخفیف واغماز در الفبای ( ت ) به جای ( طا ) که البته این نوع تنوع املایی بین این دو حرف مرسوم است مانند اتاق واطاق ، ت ... گزارش
0 | 0
برانکارد چاقوی تیز١٤:٣٢ - ١٤٠٠/٠١/١٩واژه شاید قابل ملاحظه صرفا برای کلمه برانکارد میشود چاقوی تیزگزارش
0 | 0
بهادر قیمت درب١٤:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/١٩با احترام به اسم زیبای آقایان صاحب این نام صرفا جهت زنگ تفریح شما اساتید واژه طنز گونه متناسب با بهادر میشود قیمت دربگزارش
0 | 0
لبنیات١٤:١٥ - ١٤٠٠/٠١/١٩لبنیات: توضیح طنز متناسب با لبنیات عبارتست از نیت هایی که فقط کلامی بیان میشوند و دلی و عملی نیستندگزارش
0 | 0
سوریه٠٨:٤٠ - ١٤٠٠/٠١/١٩با توجه به اینکه سوریه از دو بخش ( سو ) و ( ریه ) تشکیل شده همچنین در زبان ترکی سو به معنی آب میباشدواژگان طنزگونه ویا شاید فقط جالب متناسب با آن میش ... گزارش
0 | 0