برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ن ش

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Be anxious or worried about something ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

2 in American English: (phrase verb) to think about things in a questioning and sometimes doubting way:
١٣٩٨/٠٣/١٥
|

3 به طور مختصر و کوتاه باز گفتن ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|