نیرشیرمحمدیان

نیرشیرمحمدیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهstrictly٢٠:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٠مصممگزارش
23 | 0
tribes١٦:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٠قبایلگزارش
39 | 0
injured١٦:٣٦ - ١٣٩٩/٠٥/٢٠ستمدیدهگزارش
14 | 1
at least١٦:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/٢٠Least را میشه معادل پست ترین هم ترجمه کرد.گزارش
14 | 2
mad١٦:٠٦ - ١٣٩٩/٠٥/٢٠مستگزارش
18 | 1
least١٥:١١ - ١٣٩٩/٠٥/٢٠آخرینگزارش
23 | 1
unrestrained٠٧:٤٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١لجام گسیختگی - بی بندو باری اخلاقیگزارش
12 | 0
mainly١١:٥٦ - ١٣٩٩/٠٥/١٠به ویژهگزارش
18 | 1
voice of conscience١٩:٢٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥صدای وجدانگزارش
12 | 0
host١٧:٠٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥حاضرین در مراسم مذهبیگزارش
18 | 2
requirement١٦:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥شرط لازمگزارش
44 | 1
run parallel٢٠:٢٢ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣در امتدادگزارش
18 | 0
personality١٧:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣شخصیگزارش
23 | 1
serenity١٦:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/٠٢جمعیت خاطرگزارش
14 | 1
nivritti١٨:٢١ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩کرمه بی عملی ( در بهگود گیتا )گزارش
12 | 0
yajnavalkya١٥:٢٩ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩یاجنیه ولکیه یکی از فرزانگان هندویی و نویسندگان اوپانیشاد.گزارش
12 | 0
inlaid٢٠:٠٠ - ١٣٩٩/٠٤/٢٦مزین شدهگزارش
12 | 0
siblings١٤:٢٢ - ١٣٩٩/٠٤/١٩خواهر و برادر هاگزارش
28 | 1
rearrange١٤:١٨ - ١٣٩٩/٠٤/١٩بازنگری بازآراییگزارش
18 | 0
radiant١٩:٢٨ - ١٣٩٨/١٢/٢١بشاش ( صفت )گزارش
41 | 0
handed down١٧:٤١ - ١٣٩٨/١٢/١٧ارثگزارش
23 | 1
sage١٧:٣٤ - ١٣٩٨/١٢/١٧فرزانهگزارش
23 | 1
hard to kick١٢:٣٦ - ١٣٩٨/٠٣/٠٤Difficult to stop doing sthگزارش
69 | 0
subdued color٠٩:٠٢ - ١٣٩٨/٠٢/١٥Gentle ملایم کردنگزارش
18 | 1
people person١٥:٠٥ - ١٣٩٨/٠١/٢٨آدم مردمی، اجتماعیگزارش
80 | 1