زهرا کارگر

زهرا کارگر

فهرست جمله های ترجمه شدهstate١٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠٧/٠٥
• The old house was in a state of disrepair.
خانه قدیمی در وضع غیر قابل تعمیر بود
2 | 1