برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد ولی پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جان کندن ، وقتی میگیم خدا شَفات بده یعنی خدا مرگت بده ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

2 تو می توانی( صیغه هفت فعل مضارع) ١٣٩٧/٠٢/٢٢
|