سلمان بزرگیان

سلمان بزرگیان

فهرست جمله های ترجمه شدهfind out١٠:٣٣ - ١٣٩٩/٠٤/٢٨
• She dipped her hand in the sea to find out how cold it was.
اون زن دستش را در آب دریا فرو برد تا بفهمد که چه مقدار سرد است
16 | 1