برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مصطفی شافعی

مصطفی شافعی دبیر با سابقه ریاضی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کوچک شدن
١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

2 معمول
commun
١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

3 تحلیل گران ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

4 ضعیف، بد ، نه خیلی خوب، کامل نیست، مناسب مناسب نیست ولی مناسب است ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

5 مشخص سازی ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

6 با توجه به ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|