برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زهره فرخی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 It depends on U ١٣٩٨/١١/١٣
|