برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Nima Momeni

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Adapt ١٣٩٩/١٢/٢٠
|

2 آگاهانه ١٣٩٩/١٢/١٩
|

3 به دنبال داشتن ١٣٩٩/١٢/١٩
|

4 ادغام ١٣٩٩/١٢/١٩
|

5 حفظ کردن (نگه داشتن) ١٣٩٩/١٢/١٩
|

6 بهداری ١٣٩٩/١٢/١٨
|

7 سالیانه ١٣٩٩/١٢/١٨
|

8 ازقلم انداختن، حذف کردن، کنار گذاشتن == remove == exclude ١٣٩٩/١٢/١٨
|

9 قدرت، صاحبان قدرت ١٣٩٩/١٢/١٨
|

10 طبقه بندی == Categorized ١٣٩٩/١٢/١٨
|

11 ذاتی ١٣٩٩/١٢/١٨
|

12 افول شدن ١٣٩٩/١٢/١٨
|

13 تحریک کننده ١٣٩٩/١٢/١٨
|

14 ساختن ١٣٩٩/١٢/١٨
|

15 برآوردن ١٣٩٩/١٢/١٨
|

16 اخلاقی ١٣٩٩/١٢/١٨
|

17 صد در صد قطعی ١٣٩٩/١٢/١٨
|

18 انجام دادن ١٣٩٩/١٢/١٨
|

19 صفت: بلوغ
اسم: سررسید
١٣٩٩/١٢/١٧
|

20 حرفه، کسب و کار، کاری که فرد دوست دارد ١٣٩٩/١٢/١٧
|

21 راهنما ١٣٩٩/١٢/١٧
|

22 خاموش کردن ١٣٩٩/١٢/١٧
|

23 ایمنی، بی خطر ١٣٩٩/١٢/١٧
|

24 میزان پراکندگی ١٣٩٩/١٢/١٧
|

25 مازاد ١٣٩٩/١٢/١٧
|

26 نوآوری ١٣٩٩/١٢/١٧
|

27 پذیرفتن، قابل قبول ١٣٩٩/١٢/١٧
|

28 کارآمد ١٣٩٩/١٢/١٧
|

29 عزای عمومی ١٣٩٩/١٢/١٧
|

30 متورم شدن ١٣٩٩/١٢/١٧
|

31 اطفا حریق ١٣٩٩/١٢/١٢
|

32 سریع، کوتاه مدت ١٣٩٩/١٢/١٢
|

33 مراحل ١٣٩٩/١٢/١٢
|

34 روبرو می‌شود ١٣٩٩/١٢/١٢
|