برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فتاحی زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 همان result in failure است. ١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

2 به شکست انجامیدن.
١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

3 ناپدید کردن- محو کردن ١٣٩٩/١٢/٢٦
|

4 گردتر ١٣٩٩/١٢/١٤
|

5 انجمن, گردهمایی ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

6 با پیروزی ١٣٩٩/١١/٢٩
|

7 تعهد تابعیت
نام یک قسم است که برای اثبات وفاداری به پرچم آمریکا و قوانین و رسم ورسومات در مدارس و اماکن عمومی خوانده میشود.
١٣٩٩/١١/٢٨
|

8 Power station به معنی نیروگاهاست. ١٣٩٩/١١/٢٤
|

9 نیروگاه ١٣٩٩/١١/٢٤
|

10 خوشه ١٣٩٩/١١/١٧
|

11 نامرغوب ١٣٩٩/١١/١٦
|

12 توده-حجم
A shore is the edge of a large body of water
١٣٩٩/١١/٠٨
|

13 مورد پسند, محبوب
١٣٩٩/١١/٠٣
|

14 منظور برگه جریمه سرعت هستش ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

15 سرایه دار ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

16 سرایه دار ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

17 Somewhat ١٣٩٩/١٠/١٧
|