مصطفا

مصطفا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهexpelled١٩:١٥ - ١٣٩٧/٠٥/٢٧اخراج شدن Firedگزارش
57 | 1
toiletries١٩:٠٨ - ١٣٩٧/٠٥/٢٧Cosmetic باهاش مترادفه وباهم بکار میرنگزارش
16 | 1
ER١٦:٠٥ - ١٣٩٧/٠٥/٢٣من من کردن در هنگام صحبتگزارش
60 | 1
eat out١٢:١٦ - ١٣٩٧/٠٥/٢٣If you want to learn abaut your friend you should EAT OUT togetherگزارش
44 | 2
sort out١١:٢٠ - ١٣٩٧/٠٥/٢٣همه دوستان درست جواب دادن یکی یه لایک به همتونگزارش
85 | 5
fellow٠٩:٠٩ - ١٣٩٧/٠٥/٢٣همشهریگزارش
21 | 1
satisfy١١:٥٩ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢Satisfy needs براوردن نیازهاگزارش
48 | 1
corrode١٣:١٤ - ١٣٩٧/٠٥/٢٠اکسید شدنگزارش
7 | 0
lubber١١:٢٥ - ١٣٩٧/٠٥/٢٠دریا ندیدهگزارش
2 | 0
hordes of visitors١١:٢١ - ١٣٩٧/٠٥/٢٠Crowds of touristگزارش
2 | 1
package holiday١١:١١ - ١٣٩٧/٠٥/٢٠A holiday where you purchase the travel and accomodation together👍گزارش
16 | 1
mess١٠:٢١ - ١٣٩٧/٠٥/٢٠ریخت و پاشگزارش
126 | 2
status١٩:٠٧ - ١٣٩٧/٠٥/١٩موقعیت اجتماعیگزارش
145 | 1
might as well١٦:٥٩ - ١٣٩٧/٠٥/١٩بهتره که . . . گزارش
46 | 0
im not fussed١٦:٤٥ - ١٣٩٧/٠٥/١٩برام فرقی نمیکنهگزارش
2 | 0
cool٠٨:٢٧ - ١٣٩٧/٠٥/١٧Cool child بچه بی ادبگزارش
46 | 15
how come١٤:١٥ - ١٣٩٧/٠٥/١٦Why/how did that happend برای بیان احساس هم کلامی در زمان یک اتفاق بکار میرهگزارش
80 | 4
immediate١٢:٥٣ - ١٣٩٧/٠٥/١٦Immediate family خانواده درجه یک و نزدیکگزارش
110 | 1
unbelievable١١:١٧ - ١٣٩٧/٠٥/١٦بی نظیرگزارش
5 | 2
referral١٧:٤٣ - ١٣٩٧/٠٥/١٥مراجعهگزارش
41 | 1
because١٩:١١ - ١٣٩٧/٠٥/١٠Owning to the fact that به جای ( because ) استفاده میشهگزارش
69 | 3
concern١٢:٥٣ - ١٣٩٧/٠٥/٠٩نگران شدن I felt concernگزارش
44 | 3
pickup١٦:٥٠ - ١٣٩٧/٠٥/٠٨دنبال کسی رفتن Can Dad pick me up from school today I will pick you upگزارش
145 | 6
show up١٥:٥٨ - ١٣٩٧/٠٥/٠٨سر قرار حاضر شدن ( بیشتر برای قرار ملاقات )گزارش
159 | 1
مسحور شدن٠٩:٢٨ - ١٣٩٧/٠٥/٠٧Fascinateگزارش
7 | 0
mesmerize١٥:١٠ - ١٣٩٧/٠٥/٠٦مبهوت شدن مسحور شدنگزارش
32 | 1
point١٢:٢٠ - ١٣٩٧/٠٥/٠٦At some point در مواقعیگزارش
64 | 4
on my own١١:٤٨ - ١٣٩٧/٠٥/٠٢I like doing my work on my own من دوست دارم کارهامو به سلیقه خودم انجام بدمگزارش
83 | 1
coachload١٨:٥٤ - ١٣٩٧/٠٤/٣١یه اتوبوس توریست ژاپنی Coachload of Japanies touristگزارش
18 | 0
with١٢:٤٨ - ١٣٩٧/٠٤/٣٠نسبت به گزارش
69 | 8

فهرست جمله های ترجمه شده